Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

A knowledge-poor pronoun resolution system for Turkish

Türkçe için az bilgili bir adıl çözümleme sistemi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 166953 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ABSTRACT A KNOWLEDGE-POOR PRONOUN RESOLUTION SYSTEM FOR TURKISH Küçük, Dilek M.S., Department of Computer Engineering Supervisor: Dr. Meltem TURHAN YÖNDEM September 2005, 68 pages This thesis presents a knowledge-poor pronoun resolution system for Turkish which resolves third person personal pronouns and possessive pronouns. The system is knowledge-poor in the sense that it makes use of limited linguistic and semantic knowledge to resolve the pronouns. As pronoun resolution proposals for languages like English, French and Spanish, the core of the system is the constraints and preferences which are determined empirically. The system has four modules: sentence splitting, pronoun extraction, forming the list of candidate antecedents and determination of the antecedent. It takes a Turkish text as input and rewrites this text with the considered pronouns replaced with their proposed antecedents. In order to compare the success rate of the system, two different baseline algorithms are implemented. The original system is tested against these baseline algorithms on two sample Turkish texts from different sources. Some suggestions to improve the success rate of the system and to extend the domain of the system are also presented. Keywords : Anaphora, Anaphora Resolution, Pronoun, Pronoun Resolution for Turkish IV

Summary:

oz TÜRKÇE İÇİN AZ BİLGİLİ BİR ADIL ÇÖZÜMLEME SİSTEMİ Küçük, Dilek Yüksek Lisans, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Tez Yöneticisi: Dr. Meltem TURHAN YÖNDEM Eylül 2005, 68 sayfa Bu tez, üçüncü kişi kişi adılları ile dönüşlülük adıllarını çözümleyen, Türkçe için az bilgili bir adıl çözümleme sistemi sunar. Sistem, adılları çözümlemek için sınırlı dilbilimsel ve anlamsal bilgi kullanması açısından az bilgilidir. İngilizce, Fransızca ve İspanyolca gibi diller için verilen adıl çözümleme önerileri gibi; sistemin merkezinde, deneysel olarak elde edilen sınırlamalar ve tercihler bulunur. Sistemin dört modülü bulunmaktadır: cümlelere ayırma, adıl çıkarma, aday gönderge listesinin oluşturulması ve göndergenin tespit edilmesi. Sistem, bir Türkçe metni girdi olarak alır ve bu metni, göz önüne alman adıllar önerilen göndergeleri ile değiştirilmiş olarak yeniden yazar. Sistemin basan oranım karşılaştırmak için iki farklı temel algoritma gerçekleştirilmiştir. Asıl sistem, bu temel algoritmalara karşı, farklı kaynaklardan iki örnek metin üzerinde denenmiştir. Sistemin basan oranım iyileştirmek ve alanım genişletmek için bir takım öneriler de sunulmuştur. Anahtar Kelimeler : Artgönderim, Artgönderim Çözümlemesi, Adıl, Türkçe için Adıl Çözümlemesi.