Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Endüstri Mühendisliği Bölümü

A location-routing problem for the municipal solid waste management system

Evsel katı atık yönetim sistemi için bir yerleşim-rotalama problemi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 198753 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ABSTRACTA LOCATION-ROUTING PROBLEM FOR THEMUNICIPAL SOLID WASTE MANAGEMENT SYSTEMAyanoğlu, Cemal CanM.Sc., Department of Industrial EngineeringSupervisor: Asst. Prof. Dr. Sedef MeralFebruary 2007, 128 pagesThis study deals with a municipal solid waste management system in whichthe strategic and tactical decisions are addressed simultaneously. In the system, thenumber and locations of the transfer facilities which serve to the particular solidwaste pick-up points and the landfill are determined. Additionally, routing plansare constructed for the vehicles which collect the solid waste from the pick-uppoints by regarding the load capacity of the vehicles and shift time restrictions.We formulate this reverse logistics system as a location-routing problemwith two facility layers. Mathematical models of the problem are presented, and aniterative capacitated-k-medoids clustering-based heuristic method is proposed forthe solution of the problem. Also, a sequential clustering-based heuristic method ispresented as a benchmark to the iterative method. Computational studies areperformed for both methods on the problem instances including up to 1000 pick-uppoints, 5 alternative transfer facility sites, and 25 vehicles. The results obtainedshow that the iterative clustering-based method developed achieves considerableimprovement over the sequential clustering-based method.Keywords: Location-Routing Problem, Reverse Logistics, Municipal Solid WasteManagement, k-medoids Clustering, Heuristics

Summary:

ÖZEVSEL KATI ATIK YÖNETİM SİSTEMİ İÇİNBİR YERLEŞİM-ROTALAMA PROBLEMİAyanoğlu, Cemal CanYüksek Lisans, Endüstri Mühendisliği BölümüTez Yöneticisi: Y. Doç Dr. Sedef MeralŞubat 2007, 128 SayfaBu çalışmanın konusu uzun ve orta vadeli kararların aynı anda ele alındığıbir evsel katı atık yönetim sistemidir. Sistemde, katı atık toplama noktaları vedüzenli depolama tesisi için hizmet sağlayan transfer istasyonlarının yer ve sayısıbelirlenmekte ve aynı anda yük kapasitesi ve vardiya süresi dikkate alınaraktoplama noktalarındaki mevcut katı atıkların toplanmasını sağlayan araçlarınrotaları oluşturulmaktadır.Belirtilen sistem, iki seviyeli tesis yapılı ve ters lojistik sistemine göreçalışan bir yerleşim-rotalama problemi olarak modellenmiştir. Öncelikle problemeait matematiksel modeller geliştirilmiş ve daha sonra kapasiteleri dikkate alantekrarlamalı k-medoids demetleme-tabanlı bir sezgisel yöntem önerilmiştir. Ayrıca,ardışık demetleme-tabanlı sezgisel bir yöntemde önerilen tekrarlamalı yöntemikıyaslamak için tanıtılmıştır. Her iki yöntem için 1000 atık toplama noktası, 5alternatif transfer istasyonu ve 25 araca kadar veri içeren test problem örneklerikullanılarak hesaplamalar yapılmıştır. Elde edilen sonuçlarda, tekrarlamalı k-medoids demetleme-tabanlı sezgisel yöntem, ardışık yönteme göre farkedilirderecede iyi sonuçlar vermiştir.Anahtar Kelimeler: Yerleşim-Rotalama Problemi, Ters Lojistik, Evsel Katı AtıkYönetim Sistemi, k-medoids demetleme, Sezgisel Yöntemler