Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Yöneylem Araştırması Anabilim Dalı

A mathematical programming evaluation approach for multiple criteria sorting problems

Çok kriterli sıralı sınıflandırma problemlerinin değerlendirilmesinde matematiksel programlama tabanlı bir yöntem

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 599914 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Multiple criteria sorting problem is to assign alternatives, evaluated according to multiple criteria, into predefined preference ordered classes. In this study, a new distance metric based sorting method is developed to solve multiple criteria sorting problems without specifying class thresholds between preference-ordered classes. The aim of the proposed method is to assign each alternative to one class or a set of possible adjacent classes considering the distance to class centroids. In the proposed method, two cases are considered. In the first case, centroids of the classes are estimated using the whole data set. In the second case, class centroids are estimated using only the training data set. Distance of alternatives to the centroids are used as criteria aggregation function. A mathematical model is formulated to determine the weights of the criteria. Assignment is performed according to the weighted distance of each alternative to each class centroids. The proposed method is applied to five data sets with four different distance norms and several performance measures are calculated. The results show that centroid information is not so important to obtain better performances. The performance of the proposed method is compared with PDIS method and UTADIS method. The computational studies show that with relatively large data sets the proposed method performed better than the other methods.

Summary:

Çok kriterli sıralı sınıflandırma problemi, çok kriterlere değerlendirilmiş alternatiflerin ön tanımlı, sıralı sınıflara atamasıdır. Bu çalışmada, çok kriterli sıralı sınıflandırma problemlerini tercihe göre sıralanmış sınıflar arasında sınıf eşik değerleri tanımlamadan çözmeye yarayan uzaklık ölçütü tabanlı bir sıralama metodu geliştirilmiştir. Önerilen metodun amacı, her alternatifi sınıf merkezlerine olan uzaklığına göre bir sınıfa veya olası komşu sınıflara atamaktır. Önerilen bu metotta iki farklı durum ele alınmıştır. İlk durumda sınıf merkezleri tüm veri setinin kullanılmasıyla yaklaşık olarak hesaplanmaktadır. İkinci durumda, sınıfların merkezleri eğitim veri seti kullanılarak yaklaşık olarak hesaplanmaktadır. Alternatiflerin sınıf merkezlerine olan uzaklığı kriter birleştirme fonksiyonu olarak kullanılmaktadır. Kriterlerin ağırlıklarının belirlemesi için matematiksel bir model formüle edilmiştir. Atama işlemi her alternatifin her sınıf merkezine ağırlıklı mesafesine göre yapılmaktadır. Önerilen metot, dört farklı uzaklık ölçüsü kullanılarak beş farklı veri setine uygulamış ve birçok performans ölçüsü hesaplanmıştır. Alınan sonuçlar merkez bilgisinin daha iyi performans elde etmek için çok da önemli olmadığını göstermiştir. Önerilen metodun performansı literatürdeki PDIS ve UTADIS metotları ile karşılaştırılmıştır. Farklı veri setleri ile yapılan deneysel çalışmalar, önerilen bu metodun göreceli olarak daha büyük veri setlerinde diğer metotlardan daha iyi sonuç verdiğini göstermektedir