Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

A measurement framework for component oriented software systems

Bileşene yönelik yazılım sistemleri için bir ölçüm çerçevesi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 199370 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ABSTRACTA MEASUREMENT FRAMEWORK FOR COMPONENT ORIENTED SOFTWARESYSTEMSSalman, NaelPh.D., Department of Computer EngineeringSupervisor: Assoc. Prof. Dr. Ali H. DoğruNovember 2006, 116 pagesA measurement framework is presented for component oriented (CO) software systems.Fundamental concepts in component orientation are defined. The factors that influence COsystems? structural complexity are identified. Metrics quantifying and characterizing thesefactors are defined. A set of properties that a CO complexity metric must satisfy are defined.Metrics are evaluated first using the set of properties defined in this thesis and also using theset of properties defined by Tian and Zelkowitz in [84]. Evaluation results revealed thatmetrics satisfy all properties in both sets. Empirical validation of metrics is performed usingdata collected from graduate students? projects. Validation results revealed that COcomplexity metrics can be used as predictors of development effort, Design effort, integrationeffort (characterizing system integrabiltiy), correction effort (characterizing systemmaintainability), function points count (characterizing system functionality), and programmerproductivity. An Automated metrics collection tool is implemented and integrated with adedicated CO modeling tool. The metrics collection tool automatically collects complexitymetrics from system models and performs prediction estimations accordingly.Keywords: Component Orientation, Complexity, Structural complexity, Metrics, MetricsAutomation.

Summary:

ÖZBİLEŞENE YÖNELİK YAZILIM SİSTEMLERİ İÇİN BİR ÖLÇÜM ÇERÇEVESİSalman, NaelDoktora, Bilgisayar Mühendisliği BölümüTez Yöneticisi: Doç. Dr. Ali H. DoğruKasım 2006, 116 sayfaBu tez bileşene yönelik (BY) yazılım sistemleri için bir ölçüm çerçevesisunmaktadır. Bileşen yönelimindeki temel kavramlar açıklanmaktadır. BY sistemlerininyapısal karmaşıklığını etkileyen etkenler belirtilmektedir. Bu etkenleri nicel ve nitelkarakterlerini tanımlamaya yonelik ölçütler tanımlanmaktadır. BY karmaşıklık metriğininingereklerini karşılayan özellikler tanımlanmaktadır. Ölçütler iki kere değerlendirilmektedir: İlkdeğerlendirmede bu tezde tanımlanmış olan özellikler kulanıldı. İkinci değerlerndirmede iseTian ve Zelkowitz tarıfından tanımlanmış olan karmaşıklık ölçüt özellikleri [84] kullanıldı.Değerlendirme sonuçları, her ikisindeki özelliklerin gerçekleştirildiğini ortaya koymaktadır.Ölçütlerin görgül geçerliği yüksek lisans öğrencilerinin projelerinden toplanan verilerüzerinde gerçekleştirilmiştir. Geçerlik sonuçları BY karmaşıklık ölçütlerinin aşağıdakiparametreleri kestirim maksadı ile geliştirme sürecinde kullanılabileceğini ortayakoymaktadır: Tasarım çabası, entegrasyon çabası (sistem entegre edilebilirliğininkarakterizasyonu), düzeltme çabası (bakım yapılabilirlik karakterizasyonu), FP (sistemişlevselliğinin karakterizasyonu), ve programcı üretkenliği. Otomatik ölçüt toplama aracıgerçekleştirilmistir ve özgül bir BY modelleme aracı ile entegre edilmiştir. Ölçüt toplamaaracı otomatik olarak sistem modellerinden karmaşıklık ölçütleri toplamakta ve öngörükestirimini buna göre gerçekleştirmektedir.Anahtar Kelimeler: Bileşen yönelimi, Karmaşıklık, Yapısal karmaşıklık,Ölçüt , Ölçüt Otomasyonu.