Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Enformatik Enstitüsü

A Measurement tool for computer aided education teams

Bilgisayar destekli eğitim takımları için bir ölçüm aracı

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 101505 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ABSTRACT A MEASUREMENT TOOL FOR COMPUTER AIDED EDUCATION TEAMS Taner Ovayurt, Esra M.Sc, Department of Information Systems Supervisor: Assoc. Prof. Dr. Onur Demirörs November 2001, 185 pages In this study, software team process improvement for Computer Aided Education (CAE) production teams, were investigated. It is observed that, a measurement study is necessary in order to start team process improvement activities and direct these activities to right paths. Basing on this observation, a measurement tool was designed and implemented in order to build a shared and sustainable team memory and to make measurement easier and more accurate. As the existing metric sets defined for software teams do not fully cover the needs of CAE production teams, a metric set for CAE production teams is created by using Goal Question Metric approach. The study was extended by application of the tool with this metric set, in a CAE production team. The details of these studies together with the application results are presented in this report. Keywords: Computer Aided Education, Software Teams, Software Measurement, Software Metrics, Goal Question Metric, Team Process Improvement m

Summary:

oz BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİM TAKIMLARI İÇİN BİR ÖLÇÜM ARACI Taner Ovayurt, Esra Yüksek Lisans, Bilişim Sistemleri Bölümü Tez Yöneticisi: Doç. Dr. Onur Demirörs Kasım 2001, 185 sayfa Bu tez çalışmasında, Bilgisayar Destekli Eğitim (BDE) üretim takımları için yazılım geliştirme takımları süreç iyileştirme çalışmaları incelendi. İnceleme çalışması sonunda, takım süreç iyileştirme çalışmalarım başlatabilmek ve doğru hedeflere yönlendirebilmek için ölçüm yapmanın gerekli olduğu gözlendi. Bu nedenle, ortak takım hafızası oluşturmak, takım değerlerini korumak ve ölçüm çalışmalarım kolaylaştırmak ve güvenilir kılmak için bir ölçüm aracı tasarlanıp gerçekleştirildi. Bu çalışmada ayrıca, yazılım takımları için tanımlı, varolan ölçü birimlerinin BDE üretim talkımlarının ihtiyaçlarını tam olarak karşılamadığı da gözlenmiş ve buradan yola çıkarak, BDE üretim takınılan için "Goal Question Metric" metodu kullanılarak bir ölçü birimleri seti oluşturulmuştur. Çalışma genişletilerek, ölçüm aracı, oluşturulan ölçü birimleri seti ile, örnek bir BDE takımı üzerinde uygulanmıştır. Bahsi geçen çalışmalar ve uygulama sonuçlarına ait detaylar bu raporda sunulmuştur. Anahtar Kelimeler: Bilgisayar Destekli Eğitim, Yazılım Takımları, Yazılım Ölçümü, Yazılım Ölçü Birimleri, Goal Question Metric, Takım Süreç İyileştirme iv