Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü

A Method for estimation of empty categories and its application to Turkish

Boş kategorilerin tahmini için bir metod ve Türkçe'ye uygulanması

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 119198 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ABSTRACT A METHOD FOR ESTIMATION OF EMPTY CATEGORIES AND ITS APPLICATION TO TURKISH iskender, Çağlar M.Sc, Department of Computer Engineering Supervisor: Dr. Ayşenur Birtürk DECEMBER 2002, 65 pages In this study, handling empty categories in Turkish is investigated from a com putational point of view. Empty categories are employed in sentence analysis by almost all linguistic theories. Especially for Government-Binding theory, empty categories are load- bearing members. However, empty categories are the source of some problems for parsers: Non-termination problem due to empty categories is one of the major problems. The other significant problem is the inefficiency due to the empty nodes. This study proposes a method to find a reasonable upper limit for the number of empty categories in a sentence for Turkish. The method is based on examining certain licensing relations between lexical items for a given sentence before the parsing process. This upper limit guarantees termination of parsing algorithms. Moreover, the limit can be used to increase the efficiency of the parser. Keywords: Empty Categories, Parsing, Government-Binding Theory, Turkish. m

Summary:

oz BOŞ KATEGORİLERİN TAHMİNİ İÇİN BİR METHOD VE TÜRKÇE'YE UYGULANMASI İskender, Çağlar Yüksek Lisans, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Tez Yöneticisi: Dr. Ayşenur Birtürk Aralık 2002, 65 sayfa Bu çalışmada Türkçe'deki boş kategoriler berimsel bir bakış açısıyla incelendi. Tümce çözümlemesinde boş kategoriler hemen hemen tüm dilbilim kuram ları tarafından kullanılmaktadır. Özellikle Yönetim-Bağlama teorisi için, boş kategoriler yük taşıyıcı parçalardır. Ancak boş kategoriler çözümleyiciler için bazı problemler yaratabilmektedir: Önemli problemlerden biri boş kategoriler nedeniyle çözümleyici algoritmanın sonlanmamasıdır. Diğer önemli problem de boş kategoriler nedeniyle çözümlemenin yavaşlığıdır. Bu çalışma, Türkçe bir tümcenin içerdiği boş kategorilere uygun bir üst limit bulmak için bir yöntem önermektedir. Önerilen yöntem sözcükler arasındaki yetkilendirme ilişkilerinin çözümleme sürecinden önce incelenmesine dayanmak tadır. Bulunan üst limit, çözümleme algoritmasının sonlanmasını garanti etmek tedir. Buna ek olarak, bulunan limit çözümleyicinin performansını arttırmak için kullanılabilir. Anahtar Kelimeler: Boş kategoriler, Yönetim-Bağlama Teorisi, Türkçe. iv