Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Endüstri Mühendisliği Bölümü

A method for robust design of products or processes with categorical response

Kategorik çıktısı olan ürün veya süreçlerin robust tasarımı için bir metot

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 199215 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ABSTRACTA METHOD FOR ROBUST DESIGN OF PRODUCTS OR PROCESSES WITHCATEGORICAL RESPONSEErdural, SerkanM.S., Department of Industrial EngineeringSupervisor : Prof. Dr. Gülser KöksalCo-Supervisor: Dr. Özlem İlkDecember 2006, 104 pagesIn industrial processes decreasing variation is very important while achievingthe targets. For manufacturers, finding out optimal settings of product and processparameters that are capable of producing desired results under great conditions iscrucial. In most cases, the quality response is measured on a continuous scale.However, in some cases, the desired quality response may be qualitative(categorical). There are many effective methods to design robust products/processthrough industrial experimentation when the response variable is continuous. Butmethods proposed so far in the literature for robust design with categorical responsevariables have various limitations.iiiThis study offers a simple and effective method for the analysis of categoricalresponse data for robust product or process design. This method handles bothlocation and dispersion effects to explore robust settings in an effective way. Themethod is illustrated on two cases: A foam molding process design and an iron-casting process design.Keywords: Robust Design, Categorical Response, Taguchi Parameter DesignApproach, Response Surface Method, Generalized Linear Modelsiv

Summary:

ÖZKATEGORİK ÇIKTISI OLAN ÜRÜN VEYA SÜREÇLERİN ROBUSTTASARIMI İÇİN BİR METOTErdural, SerkanYüksek Lisans, Endüstri Mühendisliği BölümüTez Yöneticisi : Prof. Dr. Gülser KöksalYardımcı Tez Yöneticisi: Dr. Özlem İlkAralık 2006, 104 sayfaEndüstriyel süreçlerde hedeflenene ulaşırken değişkenliği azaltmak oldukçaönemlidir. Üreticiler için, istenilen hedefleri mükemmel derecede gerçekleştirecekoptimum ürün ve süreç parametreleri belirlemek çok kritiktir. Bir çok durumda,kalite verileri nicel (sürekli) olarak ölçülür. Ancak bazı durumlarda kalite verilerinitel (kategorik) olabilir. Süreç çıktı değişkenlerinin sürekli skalada olduğudurumlarda endüstriyel deneylerdeki robust ürün/süreç tasarımı için birçok etkiliiiimetotlar mevcuttur. Fakat literatürde kategorik çıktı değişkenleri ile robust tasarımiçin çeşitli kısıtlamalar vardır.Bu çalışma, çıktı değişkeni kategorik olan ürün ya da süreçlerin robustparametre tasarımı için basit ve etkili bir metot sunmaktadır. Bu metot, lokasyon vevaryasyon etkilerini tanımlayarak, robust parametre ayarlarının etkili bir yollabulunmasını sağlamaktadır. Metodun uygulanması iki farklı vaka analizindegösterilmiştir: Köpük kalıplama deney tasarımı ve demir döküm süreci tasarımı.Anahtar Kelimeler: Robust Tasarım, Kategorik çıktı, Taguchi Parametre TasarımYaklaşımı, Cevap Yüzeyi Metodu, Genelleştirmiş Lineer Modelleriv