Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Enformatik Enstitüsü / Sağlık Bilişimi Anabilim Dalı

A method to improve the communication between information technology and healthcare professionals during mobile healthcare application development process

Mobil sağlık uygulaması geliştirme sürecinde sağlık ve bilgi teknolojileri uzmanları arasındaki iletişimi geliştirmeye yönelik bir yöntem

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 343107 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Mobile healthcare applications constitute alternative tools to increase service quality and effectiveness, decrease time spent on service presentation and therefore they are reforming and changing healthcare service delivery. Achievement in this reform depends on the effectiveness of the developed mobile healthcare applications. Development of effective mobile healthcare applications, on the other hand, requires detailed domain knowledge which normally IT professionals do not have. To provide a solution to this problem, IT people collaborate with healthcare professionals but usually communication problems emerge between them. To reduce this communication gap, IT professionals use UML representations which are rather complex for healthcare professionals. Moreover UML needs to be transformed for mobile agents that make it more complicated. Therefore a simpler and innovative representation method for mobile healthcare application development process is needed. For this reason, in this study, we proposed a new method which is expected to meet this need and is simpler than UML. To test the proposed method a strong research process was implemented starting from evolution of the method and ending with an experimental study. 105 participants are included in this research and it is shown that the proposed method constitutes a viable alternative for both IT and healthcare field and deserves further studying. Key Words: mobile healthcare applications, communication gap, effective development process.

Summary:

Mobil sağlık uygulamaları sağlık hizmet kalitesini ve etkinliği artıran, sağlık hizmeti sunum süresini kısaltan; dolayısı ile sağlık hizmeti sunumunu iyileştiren ve değiştiren alternatif araçlar olarak görülmektedir. Bu yeniden şekillendirme ve değişim sürecinin başarıya ulaşması geliştirilen mobil sağlık uygulamalarının etkinliğine bağlıdır. Fakat etkili mobil sağlık uygulamaları geliştirmek BT uzmanlarının sahip olmadığı ayrıntılı alan bilgisi gerektirmektedir. Bu sorunu çözmek için BT çalışanları sağlık uzmanlarından destek almakta fakat bu süreçte çoğu zaman BT ve sağlık uzmanları arasında iletişim problemi ortaya çıkmaktadır. Bu iletişim problemini azaltmak için BT sektörü, aslında sağlık uzmanları için karışık olan UML gösterimlerini kullanmaktadır. Ayrıca UML gösterimlerinin mobil ortamlara göre değiştirilmesi gerekliliği bu gösterimleri daha da karmaşık hale getirmektedir. Bundan dolayı mobil sağlık uygulamaları geliştirme süreci etkinliği için daha basit ve daha yenilikçi gösterim yöntemleri gereklidir. Bu sebeple, bu çalışmada, sözkonusu ihtiyacı karşılaması beklenen ve UML gösterimlerinden daha basit olduğu iddia edilen bir gösterim yöntemi önerilmiştir. Önerilen yöntemi test etmek için, yöntemin geliştirilmesinden başlayıp deneysel çalışma ile sonlanan güçlü bir araştırma süreci uygulanmıştır. Bu test için 105 katılımcı ile çalışma yapılmış ve sonuçlar önerilen yöntemin hem BT hem de sağlık alanları için alternatif bir yöntem olduğunu ve üzerine çalışılmayı hakettiğini göstermiştir. Anahtar Kelimeler: mobil sağlık uygulamaları, iletişim problemi, etkili geliştirme süreci