Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İnşaat Mühendisliği Bölümü

A methodology for calculating hydraulic system reliability of water distribution networks

Su dağıtım şebekelerinin hidrolik sistem güvenilirliğinin hesaplanması metodolojisi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 143527 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

A completely satisfactory water distribution network should fulfill its basic requirements such as providing the expected quality and quantity of water with the desired residual pressures during its lifetime A water distribution network should accommodate the abnormal conditions caused by failures These types of failures can be classified into two groups; mechanical failures and hydraulic failures Mechanical failure is caused due to malfunctioning of the network elements such as pipe breakage, power outage and pump failure On the other hand, hydraulic failure, considers system failure due to distributed flow and pressure head which are inadequate at one or more demand points This study deals with the calculation of the hydraulic system reliability of an existing water distribution network regarding the Modified Chandapillai model while calculating the partially satisfied nodes A case study was carried out on a part of Ankara Water Distribution Network, N8-1 After the modeling of the network, skeletonization and determination of nodal service areas were carried out The daily demand curves for the area were drawn using the data that were taken from SCADA of the water utility The daily demand curves of different days were joined and one representative mean daily demand curve together with the standard deviation values was obtained The friction coefficient values of the pipes and storage tank water elevation were taken as other uncertainty parameters for the model ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Tam anlamıyla çalışan bir su dağıtım şebekesi temel ihtiyaçları, gerekli nitelik ve nicelikteki suyu, istenilen basınçla birlikte sunma işini, ömrü boyunca yerine getirmelidir Bir su dağıtım şebekesi, hataların sonucunda ortaya çıkan anormal durumları telafi edebilmelidir Hatalar iki grupta sınıflandırılabilir; mekanik hatalar ve hidrolik hatalar Boru kırılmaları, enerji kesintileri veya pompa bozulmaları gibi şebeke elemanlarının bozulmasıyla mekanik hatalar meydana gelir, öte yandan, hidrolik hatalar, sistem hatasını, bir veya daha çok düğüm noktasındaki yetersiz dağıtılan akım ve basınç açısından inceler Bu çalışma, varolan bir su dağıtım şebekesinin, Değiştirilmiş Chandapillai modeliyle birlikte kısmi olarak karşılanabilen su talepleri hesaplanarak hidrolik sistem güvenilirliğinin hesaplanmasıyla ilgilenmektedir Ankara Su Dağıtım Şebekesinin bir bölümü, N8-1, kullanılarak bir durum çalışması yapılmıştır Şebeke modellendikten sonra, iskeletleştirme ve düğüm noktaları servis alanları belirlenmiştir SCADA'dan alınan bilgilerle, bölgenin günlük harcama eğrileri çizilmiştir Farklı günlere ait olan günlük harcama eğrileri birleştirilerek, bir tane tanımlayıcı günlük harcama eğrisi, standart sapmalarıyla birlikte elde edilmiştir ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.