Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü

A Mining engineering course design and conduct toward a total quality management perspective

Bir maden mühendisliği dersinin toplam kalite yönetimi bakış açısı doğrultusunda tasarımı ve yürütülmesi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 93001 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ABSTRACT A MINING ENGINEERING COURSE DESIGN AND CONDUCT TOWARD A TOTAL QUALITY MANAGEMENT PERSPECTIVE Yavuz, Serdar M.S., Department of Mining Engineering Supervisor: Assoc. Prof. Neş'e Çelebi June 2000, 143 pages This thesis analyzes the design and conduct of a course using a framework that has the total quality management principles in its foundation, and the effects on students' perspectives about the course and the instructor. Such total quality management criteria as participation, empowerment, motivation, teamwork, problem solving ability, and continuous improvement are incorporated in the design of the course. This analysis also assesses the problems and difficulties encountered during the implementation of the design, and suggests alternative solutions. Evaluations of the course are done before and after the implementation of the design change, and the results discussed. iiiKeywords: Mining Engineering, Total Quality Management, Higher Education, Course Design, Team Learning IV

Summary:

öz BİR MADEN MÜHENDİSLİĞİ DERSİNİN TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ BAKIŞ AÇISI DOĞRULTUSUNDA TASARIMI VE YÜRÜTÜLMESİ Yavuz, Serdar Yüksek Lisans, Maden Mühendisliği Bölümü Tez Yöneticisi: Doç. Dr. Neş'e Çelebi Haziran 2000, 143 sayfa Bu çalışmada toplam kalite yönetimi prensiplerini temel alan bir yöntem kullanılarak bir dersin tasarlanması, uygulanması ve öğrencilerin öğretmene ve derse bakış açıları üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesi incelenmiştir. Dersin tasarımına katılım, yetki verme, problem çözme yeteneği, ve sürekli iyileştirme gibi toplam kalite yönetimi kriterleri dahil edilmiştir. Bu inceleme aynı zamanda tasarımın uygulanması sırasında karşılaşılan sorunları ve zorluklan belirlemiş ve onlara çeşitli çözümler önermiştir. Dersin değerlendirmeleri tasarım değişikliğinden önce ve sonra yapılmış ve sonuçlan tartışılmıştır.Anahtar Kelimeler: Maden Mühendisliği, Toplam Kalite Yönetimi, Yüksek Öğrenim, Ders Tasarımı, Takım Halinde Öğrenim vı