Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı

A mixed integer programming method for integrated discrete time-cost trade-off and manpower resource leveling problem

Entegre kesikli zaman-maliyet ödünleşim ve işgücü kaynakları dengeleme problemi için doğrusal tamsayılı programlama yöntemi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 442094 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Construction projects have to meet all of the objectives of scope, quality, schedule, budget simultaneously. These objectives, however, cannot be considered as independent of each other. For example, an increase in direct resources will usually lead to shorter activity durations. A shorter project duration results in lower indirect costs, whereas the additional resources cause an increase the project's direct costs, in general. This phenomenon is defined as time-cost trade-off problem (TCTP). Nevertheless, in some cases supplying extra resources may increase the indirect costs, too. Hence, the need for a comprehensive approach, integrating TCTP with the optimal manpower resource utilization values, is crucial for optimizing the resources along with the cost. In the literature, however, this problem is considered as two independent sub-problems as TCTP, and resource leveling problem (RLP). This study introduces an integrated approach considering TCTP and RLP, simultaneously. In this context, a mixed integer programming (MIP) model is presented for solving the discrete time-cost trade-off problem (DTCTP) and resource leveling problem simultaneously. Since there are no benchmark problems for the proposed problem, 1215 benchmark instances are generated for the integrated discrete time-cost trade-off and resource leveling problem (DTCTRLP). A great majority of (97.28%) 10-activity problems are solved, successfully; nonetheless, the solution rate decreased as the problem's activity and mode numbers increase. In addition, the proposed procedure is compared with the current approach in the literature (i.e. consecutive implementation of TCT and RLP), to illustrate the contributions of the proposed approach.

Summary:

İnşaat projeleri, bütün kapsam, kalite, pogram, ve bütçe hedeflerini eş zamanlı olarak yerine getirmelidir. Ancak bu hedefler, birbirinden bağımsız olarak ele alınamaz. Örneğin, direkt kaynaklardaki bir artış, genellikle daha düşük aktivite sürelerini beraberinde getirir. Daha düşük bir proje süresi, daha düşük endirekt maliyetlere yol açar; öte yandan ek kaynaklar, projenin direkt maliyetlerinde genellikle artışa yol açar. Bu olgu, zaman-maliyet ödünleşim problemi olarak tanımlanır (ZMÖP). Bununla birlikte, kaynak arzındaki artış, bazı durumlarda endirekt maliyetlerde de bir artışı beraberinde getirebilir. Bu sebeple, kaynakları maliyetle birlikte optimize etmek için, ZMÖP'nin en uygun işgücü kaynakları kullanım değerleri ile bütünleşmiş bir şekilde düşünüldüğü, kapsayıcı bir yaklaşıma olan ihtiyaç kaçınılmaz hale gelmektedir. Ancak, bu problem literatürde ZMÖP ve kaynak dengeleme problem (KDP) olmak üzere iki farklı alt-problem şeklinde ele alınmıştır. Bu çalışma, ZMÖP ve KDP'nin eşzamanlı olarak değerlendirildiği, bütünleşik bir yöntem önermektedir. Bu bağlamda, kesikli zaman-maliyet ödünleşim problemi(KZMÖP) ve KDP'nin eşzamanlı olarak çözümü için bir doğrusal tamsayılı programlama (DTP) modeli sunulmuştur. Önerilen problem için kıstas problemleri mevcut olmadığından, bütünleşik KZMÖP ve KDP (KZMÖPKDP) için 1215 adet kıstas problem üretilmiştir. 10 faaliyetli olan problemlerin çok büyük bir bölümü (%97.28) başarılı bir şekilde çözülmüştür, ancak problemlerin aktivite ve mod sayıları arttıkça çözüm oranı düşmüştür. Buna ek olarak, önerilen yöntemin katkılarının görülmesi için, önerilen yöntem ve literatürdeki mevcut yöntem (yani, ZMÖP ve KDP'nin art arda uygulanması) karşılaştırılmıştır.