Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı

A mixed methods intervention study on the relationship between self-regulatory training and university students' strategy use and academic achievement

Öz-düzenleme eğitimi ile üniversite öğrencilerinin strateji kullanımı ve akademik başarısı arasındaki ilişki üzerine karma müdahale çalışması

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 347284 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

This mixed methods intervention study aims to investigate the self-regulated learning strategies (SRL) that university students reportedly used before and after the SRL intervention and the relationship between the intervention and students? SRL awareness, reported use of SRL strategies, and their academic achievement The study was conducted at the department of English Language and Literature of a state university in Turkey ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Bu karma metot müdahale çalışması, öz-düzenleme eğitiminden önce ve sonra öğrencilerin kullandığı öz-düzenlemeye dayalı öğrenme (ÖDDÖ) stratejilerini belirlemeyi ve verilen eğitim ile öğrencilerin ÖDDÖ stratejik farkındalığı, ÖDDÖ strateji kullanımı ve akademik başarıları arasındaki ilişkiyi araştırmayı amaçlamaktadır Çalışma, Türkiye?de bir devlet üniversitesinin İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü?nde yürütülmüştür Çalışmada Öğrenmede Motive Edici Stratejiler Ölçeği (MSLQ) adapte edilerek müdahaleden önce ve sonra uygulanmıştır Katılımcılara öğrenme süreçlerinin kontrolünün kendilerine verildiği bir öz-düzenleme eğitimi verilmiştir Eğitim boyunca öğrenciler akademik eksikliklerini belirlemiş, bu eksikliklerin üstesinden gelmek için kendilerine hedefler belirlemiş ve bu hedeflere ulaşmak için öz-düzenleyici stratejiler planlamış ve uygulamışlardır Öğrenciler bu hedeflere doğru ilerlerken kullandıkları stratejilerin akademik gelişmelerine etkisini ölçmek için haftalık ödevler yapmış ve küçük sınavlara (quiz) girmişlerdir Bunlara ek olarak, öz-düzenleme süreçleri ile ilgili deneyimlerini yansıttıkları haftalık günlükler tutmuşlardır Eğitimin sonunda ÖDDÖ farkındalıkları ve strateji kullanımlarındaki değişikliklerin belirlenmesi için anketi yeniden cevaplamışlardır Sonuçlara göre, öğrenciler en çok kaynak yönetimi, özellikle çalışma çevresi yönetimi stratejileri ve üst bilişsel stratejiler kullandıklarını belirtmişlerdir Eğitimin önemli bir katkısı, eğitim sırasında stratejilerin ortalamaları ve sıklıklarının artması ve t test sonuçlarının ortalamalar arasında istatistiksel olarak anlamlı farklar göstermesidir Son olarak, öğrencilerin quiz notları, sistematik bir şekilde olmasa da artmış ve 1 ile 6 ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.