Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özetlere göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı

2017

A model for psychological distress among university students: mindfulness, decentering, reframing, and indirect effect of emotion regulation difficulties

Üniversite öğrencilerinde psikolojik sıkıntıya yönelik bir model testi: Bilinçli farkındalık, merkezsizleştirme, bilişsel yeniden değerlendirmede duygu düzenleme güçlüklerinin dolaylı etkisi

Bu tez, YÖK tez merkezinde bulunmaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi'ndeki tarama bölümünde tez numarasını arayabilirsiniz. Tez numarası: 481579

Tezi Bul
Özet:

Bu çalışmanın amacı Duygu Düzenleme Terapisi kuramsal çerçevesi temel alınarak üniversite öğrencilerinde bilinçli farkındalığın beş boyutu (gözlemleme, tanımlama, farkındalıkla davranma, içsel deneyimleri yargılamama ve içsel deneyimlere tepkisizlik), merkezsizleştirme ve bilişsel yeniden değerlendirme ile psikolojik sıkıntı arasındaki ilişkide duygu düzenleme güçlükleri dolaylı etkisini incelemektir. Araştırmaya Ankara'daki bir devlet üniversitesinde okuyan 429'u kadın ve 191'i erkek olmak üzere 620 üniversite öğrencisi katılmıştır. Çalışmada, Depresyon, Anksiyete ve Stres Ölçeği, Duygu Düzenleme Ölçeği, Yaşantılar Ölçeği, Beş Boyutlu Bilinçli Farkındalık Ölçeği ve Duygu Düzenlemede Güçlükler Ölçeği veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. Önerilen model Yapısal Eşitlik Modeli (YEM) ile test edilmiş ve YEM analizi sonuçları modelin veriye uyum sağladığını göstermiştir. Çalışmanın sonucunda, psikolojik sıkıntı ile merkezsizleştirme, tanımlama, içsel deneyimleri yargılamama ve içsel deneyimlere tepkisizlik arasında doğrudan ilişki bulunmazken duygu düzenleme güçlükleri aracı rolü ile dolaylı ve anlamlı ilişkiler bulunmuştur. Farkındalıkla davranma ve psikolojik sıkıntı arasında ise hem doğrudan hem de dolaylı ve anlamlı bir ilişki bulunmaktadır. Duygu düzenleme güçlükleri ile merkezsizleştirme, tanımlama, farkındalıkla davranma, içsel deneyimleri yargılamama ve içsel deneyimlere tepkisizlik ile doğrudan ilişkili olduğu bulunmuştur. Çalışmanın bulguları alan yazın ışında tartışılmıştır.

Summary:

The study aimed to examine the relationship between five facets of mindfulness (observing, describing, acting with awareness, non-judging of experience, and non-reactivity to inner experience), reframing, decentering and psychological distress with the mediating effect of emotion regulation difficulties. The participants of this study were 620 undergraduate students (429 females and 191 males) from a state university in Ankara. Experiences Questionnaire, Depression Anxiety and Stress Scale, Five Facet Mindfulness Questionnaire, Emotion Regulation Questionnaire, Difficulties in Emotion Regulation Scale were used to gather data. Structural Equation Modeling (SEM) was utilized to test the proposed model. The results revealed that the proposed model fit the data. Decentering, describing, non-judging of inner experience and non-reactivity to inner experience were not directly associated with psychological distress, but they were indirectly related to psychological distress through emotion regulation difficulties. Acting with awareness was both directly and indirectly associated with psychological distress through emotion regulation difficulties. Further, describing, acting with awareness, non-judging of inner experience, non-reactivity to inner experience, decentering were directly and negatively associated with emotion regulation difficulties. The results were discussed in the light of the relevant literature.