Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İnşaat Mühendisliği Bölümü

A model study on the effects of wall stiffness and surcharge on dynamic lateral earth pressures

Sürşarjın ve duvar rijitliğinin dinamik yanal toprak basınçlarına olan etkisi üzerine bir model çalışması

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 167276 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ABSTRACT A MODEL STUDY ON THE EFFECTS OF WALL STIFFNESS AND SURCHARGE ON DYNAMIC LATERAL EARTH PRESSURES ÇİLİNGİR, Ulaş MSc, Department of Civil Engineering Supervisor: Prof. Dr. M. Yener ÖZKAN June 2005, 97 pages A model study on laterally braced sheet pile walls retaining cohesionless soil was conducted using 1-g shaking table. Lateral dynamic earth pressures, backfill accelerations and dynamic displacement of walls were measured. Input accelerations were kept between 0.03g to 0.27g. A data acquisition system consisting of dynamic pressure transducers, accelerometers, displacement transducer, signal conditioning board and a data acquisition card compatible with a personal computer was used during the study. Three different walls with thicknesses of 6.6, 3.2 and 2.0 mm were used in order to investigate the effects of changing wall stiffness value on lateral seismic pressures developed on the wall. In addition to that, steel blocks were placed on top of the backfill in order to simulate a surcharge effect of 1.57 kPa to 3.14 kPa during shaking. Amplification of input acceleration, incremental seismic lateral thrusts and corresponding maximum dynamic pressures, application point of the resultant, effect of stiffness and surcharge on maximum seismic lateral thrust and dynamic wall deflections were calculated by processing raw data stored. The results were compared to previous model studies and some analytical methods available. Keywords: Laterally Braced Sheet Pile Wall, Model Tests, Effect of Wall Stiffness, Effect of Surcharge, Seismic Lateral Thrust IV

Summary:

oz SÜRŞARJIN VE DUVAR RİJITLIGININ DİNAMİK YANAL TOPRAK BASINÇLARINA OLAN ETKİSİ ÜZERİNE BİR MODEL ÇALIŞMASI ÇİLİNGİR, Ulaş Yüksek Lisans, inşaat Mühendisliği Bölümü Tez Yöneticisi: Prof. Dr. M. Yener ÖZKAN Haziran 2005, 97 sayfa 1-g sarsma tablası kullanılarak yanal olarak desteklenmiş, dolgu malzemesi kohezyonsuz kuru kum olan model palplanş duvarları üzerinde testler yapılmıştır. Yanal dinamik basınç değerleri, dolgu ivmeleri ve duvarların dinamik deplasmanları ölçülmüştür. Yer ivmeleri 0.03g den 0.26g ye kadar değişen değerlerde tutulmuştur. Çalışma sırasında kullanılan veri toplama sistemi dinamik basınç ölçerler, ivmeölçerler, bir adet yer değiştirme ölçeri, sinyal işleme kutusu ve kişisel bilgisayarlarla uyumlu veri toplama kartından oluşmaktadır. Değişen duvar rijitliğinin yanal dinamik basınçlarına olan etkisini araştırmak amacıyla 6.6, 3.2 ve 2.0 mm kalınlığında üç değişik duvar modeli kullanılmıştır. Ayrıca, sarsma sırasında dolgu malzemesi üzerine etki eden sürşarjın yanal dinamik basınç değerlerine olan etkisini araştırmak amacıyla dolgu malzemesi üzerine yerleştirilen ve 1.57 kPa dan 3.14 kPa ya kadar sürşarj sağlayan çelik levhalar kullanılmıştır. Dinamik basınç artışları, dinamik duvar itkisi artışları ve bu itki değerlerine ait dinamik basınçlar, toplam itkinin etki noktası, duvar rijitliğinin ve sürşarjın maksimum yatay duvar itkisine olan etkisi ve duvarların dinamik yer değiştirmeleri depolanan ham veri işlenerek hesaplanmıştır. Sonuçlar daha önceki model çalışmalarla ve bazı analitik çözümlerle karşı laştırılmıştır. Anahtar Kelimeler: Yanal Olarak Desteklenmiş Palplanş Duvar, Model Testler, Duvar Rijitliğinin Etkisi, Sürşarjın Etkisi, Sismik Yanal itki