Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İnşaat Mühendisliği Bölümü

A model study on wave transmission through pile breakwaters

Kazık tipi dalgakıran yapısının dalga geçirimliliği üzerine model çalışması

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 368756 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

In the present study, wave transmission through pile breakwaters is examined experimentally. The experiments consist of eight model cases of set-up placed in three different wave flumes in Ocean Engineering Research Centre, Civil Engineering Department, Middle East Technical University with a model scale of 12.857. These experiments mainly focused on understanding how wave transmission changes under the influence of regular incident wave characteristics with different breakwater cross sections. Results are presented in graphical forms with incident wave steepness versus transmission coefficient and discussed with respect to spacing between piles, incident wave approach angle (αi) and distance between rows of piles. According to the results of the experimental studies, transmission coefficient decreases with increasing incident wave steepness. For lower wave steepness ranges, the transmission coefficients increase consistently with increasing pile spacing. However, in higher wave steepness ranges, influence of pile spacing on transmission coefficients diminishes for larger pile spacing values. Within the same wave steepness range (0.01-0.025), for the cases with relative pile spacing of b/D=0.11 and b/D=0.17, decreasing incident wave approach angles do not affect transmission coefficients significantly. For the relative pile spacing of b/D=0.22, decrease in transmission coefficients reaches up to 25%. In a higher wave steepness, decreasing distance between rows results in increasing transmission through the breakwater. Hayashi's (1968) solution for single row pile breakwaters is revised for double row breakwaters. Experimental results for both single and double row breakwaters shows similar trend with the theoretical results calculated using both numerical formulas for higher steepness ranges.

Summary:

Bu çalışmada, kazık tipi dalgakıran yapısının dalga geçirimliliği deneysel olarak incelenmiştir. Deneyler, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Kıyı ve Okyanus Mühendisliği Araştırma Merkezinde, üç ayrı dalga kanalında, 12.857 model ölçeği ile belirlenmiş sekiz farklı modelden oluşmaktadır. Model çalışmaları, düzenli dalgalar altında, farklı dalgakıran kesitlerindeki değişimin, dalga geçirimliliğini nasıl etkilediğini anlamayı amaçlamıştır. Sonuçlar, dalga dikliğine karşı dalga geçirim katsayıları formunda grafiksel olarak sunulmuş ve farklı kazık aralıkları, farklı dalga yaklaşım açıları ve farklı kazık sıraları arası mesafeler bakımından tartışılmıştır. Model çalışmalarının sonuçlarına göre, gelen dalga dikliği arttıkça, dalga geçirim katsayıları azalmıştır. Düşük dalga dikliği değerleri için, dalga geçirim katsayıları, kazık aralığı arttıkça istikrarlı bir şekilde artmıştır. Ancak, yüksek dalga dikliği değerleri için, kazık aralığı değişiminin, geniş kazık aralıklarında, dalga geçirim katsayıları üzerindeki etkisi azalmaktadır. Aynı dalga dikliği aralığında (0.01-0.025), b/D=0.11 ve b/D=0.17 bağıntılı kazık aralığına sahip olan modellerde, gelen dalga yaklaşım açısının azalması, dalga geçirim katsayıları üzerinde önemli bir etki oluşturmamıştır. Bağıntılı kazık aralığının b/D=0.22 olduğu durumda, dalga geçirim katsayılarındaki düşüş %25 lere kadar çıkmıştır. Dalga dikliği aralığının yüksek olduğu durumlarda, kazık sıraları arasındaki mesafenin azalması, dalgakıranın dalga geçirimliliğini arttırmıştır. Hayashi'nin (1968) tek sıra kazık tipi dalgakıranların dalga geçirimliliği için önerilen çözümü, iki sıra kazık tipi dalgakıranlar için uyarlanmıştır. Tek ve iki sıra kazık tipi dalgakıranlar için elde edilen deney sonuçları, yüksek dalga dikliği durumunda,teorik sonuçlarla benzerlik göstermiştir.