Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Anabilim Dalı

A modeling study about barriers which anatolian teacher training school physics teachers faced implementing micro-computer based laboratory

Anadolu öğretmen liselerinde görev yapan fizik öğretmenlerinin bilgisayar tabanlı laboratuvar uygulamaları sırasında karşılaştıkları engeller ile ilgili bir modelleme çalışması

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 530039 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

The aim of this study is fourfold: (a) to explore the barriers Anatolian Teacher Training High School (ATTHS) physics teachers face with implementing Microcomputer Based Laboratory (MBL), (b) to develop two structural equation models (SEM) and a hierarchical linear model (HLM) to determine relationships between these barriers, (c) to describe how MBL is being implemented in ATTHS physics courses and (d) Make suggestions for an effective in-service training course for MBL. A total of fifteen questionnaires were sent to 196 ATTHS with an accessible population of 196 principals, 239 physics teachers and 5880 students. With the aid of descriptive statistics the results of the needs assessment survey were examined. The result of the models, literature review and in-service training course needs assessment were connected. None of the teachers stated that they have negative attitude toward any of the attitudes. They stated that second order barriers have smaller effects than first order barriers. Many of the teachers stated that lack of resources is the main problem, and SEM showed that lack of resources is the problem which affects most. Institutional issues directly affect lack of resources and the direct effect of attitudes is small on MBL integration. Students' attitudes also have a small direct effect on MBL integration. Students' MBL proficiency has a high direct effect on MBL integration. When HLM results were examined, none of the teacher factors affected the desire of students to use MBL. Only two student factors affected the desire of students to use MBL; attitude toward use of technology and attitudes toward the physics course. Moreover need analysis showed that the teachers mainly prefer in-service courses in their home cities, and they prefer in-service courses for all topics. They do not prefer their colleagues at instructors on in-service courses.

Summary:

Bu çalışmanın temel olarak dört amacı bulunmaktadır. Bunlar (a) Anadolu Öğretmen Liselerinde (AÖL) görev yapan fizik öğretmenlerinin Bilgisayar Tabanlı Laboratuvar (BTL) uygulamaları sırasında karşılaştıkları engelleri belirlemek, (b) bu engeller arasındaki ilişkileri öğretmenler ve öğrencilerin verilerinden iki yapısal eşitlik modellemesi bir de çok düzeyli analiz yaparak belirlemek, (c) BTL'nin AÖL fizik derslerinde nasıl uygulandığını tanımlamak ve (d) etkili bir BTL hizmet içi kursu için önerilerde bulunmaktır. Çalışmanın örneklemini 196 AÖL içerisindeki 196 müdür ve müdür yardımcısı, 239 fizik öğretmeni ve 5880 lise öğrencisi oluşturmaktadır. Bu örnekleme çalışmanın amaçlarına ulaşabilmek için toplamda 15 anket uygulanmıştır. Modellemelerden elde edilen sonuçlar, ihtiyaç analizi anketinin sonuçları, betimsel istatistikler ve alan yazın taraması birleştirilerek çalışmanın sonuçları elde edilmiştir. Bu sonuçlara göre; AÖL fizik öğretmenlerinin hiç birisi ölçülen alanlarda negatif tutuma sahip değillerdir ve bu öğretmenler ikinci derece engellerin onların BTL uygulamaları yapmasını birinci derece engeller kadar etkilemediğini söylemişlerdir. Öğretmenlerin birçoğu kaynakların yoksunluğunun onların BTL uygulamaları yapmalarını engelleyen en önemli faktör olduğunu söylemişlerdir. Öğretmen verisi ile yapılan yapısal eşitlik modellemesi sonuçları da bu konuda öğretmenleri desteklemektedir Kurum, kaynakların yoksunluğunu direk olarak etkilerken, tutumlar BLT uygulanmalarını küçük oranda etkilemektedir. Öğrenci verisi ile yapılan yapısal eşitlik modellemesi sonuçları da öğrencilerin tutumlarının da BLT uygulamalarını küçük oranda etkilediği görülmüştür. Öğrencilerin BTL yeterliliklerinin BLT uygulamalarını yüksek oranda etkilediği görülmüştür. Hiyerarşik doğrusal modelleme sonuçlarına bakıldığında da hiçbir öğretmen değişkeninin öğrencilerin BTL uygulamaları yapılmasına yönelik isteğini değiştirmediği görülmüştür. Sadece öğrencilerin fizik dersinde teknoloji kullanımına fizik dersine yönelik tutumları BTL uygulamaları yapılmasına yönelik isteği etkilemektedir.