Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Anabilim Dalı

A modeling study: The interrelationships among elementary students' epistemological beliefs, learning environment perceptions, learning approaches and science achievement

Bir modelleme çalışması: İlköğretim öğrencilerinin epistemolojik inançları, öğrenme ortamları ile ilgili algıları, öğrenme yaklaşımları ve fen başarıları arasındaki ilişkiler

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 268848 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

This study is aimed to explore the relationships among elementary students? epistemological beliefs of science, perceptions of learning environments, learning approaches and science achievement. For this purpose, a model of the associations among these variables was proposed and tested by structural equation modeling. In this model, it was hypothesized that a) students? perceptions of their learning environments would directly influence their epistemological beliefs of science and learning approaches, b) students? epistemological beliefs of science would directly influence their learning approaches and science achievement, c) students? learning approaches would directly influence their science achievement. A total of 2702 students from 139 public elementary schools from İstanbul, Ankara, İzmir, Diyarbakır, Van, Antalya, Afyon, Eskişehir, and Samsun were administered three instruments to assess their epistemological beliefs of science, perceptions of learning environments, and learning approaches. Students? previous year final report card grades were used as the indicator of their science achievement.Confirmatory factor analyses were conducted to determine the structure of students? epistemological beliefs of science, perceptions of learning environments, and learning approaches. Although multidimensionality of epistemological beliefs of science was supported, a different factor structure was obtained for Turkish elementary school students compared to the theoretically proposed structure for the instrument.The results of the structural equation modeling generally supported the proposed hypotheses. The final model obtained in the study revealed that students? perceptions of the classroom environments directly predicted students? epistemological beliefs and learning approaches. Students? epistemological beliefs predicted their learning approaches and science achievement, and students? learning approaches influenced their science achievement.

Summary:

Bu çalışmada ilköğretim öğrencilerinin bilimle ilgili epistemolojik inançları, öğrenme ortamları ile ilgili algıları, öğrenme yaklaşımları ve fen başarıları arasındaki ilişkilerin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla, sözkonusu değişkenler arasındaki ilişkileri açıklayan bir model önerilmiş ve yapısal eşitlik modellemesi kullanılarak test edilmiştir. Bu modelde, a) öğrencilerin öğrenme ortamları ile ilgili algılarının bilimle ilgili epistemolojik inançlarına ve öğrenme yaklaşımlarına doğrudan etki edeceği, b) öğrencilerin bilimle ilgili epistemolojik inançlarının öğrenme yaklaşımlarına ve fen başarılarına doğrudan etki edeceği, c) öğrencilerin öğrenme yaklaşımlarının doğrudan fen başarılarını etkileyeceği öne sürülmüştür. Istanbul, Ankara, İzmir, Diyarbakır, Van, Antalya, Afyon, Eskişehir ve Samsun illerinde bulunan 139 farklı devlet okulunda öğrenim gören toplam 2702 öğrencinin bilimle ilgili epistemolojik inançlarını, öğrenme ortamları ile ilgili algılarını ve öğrenme yaklaşımlarını belirlemek için üç farklı ölçüm aracı uygulanmıştır. Öğrencilerin bir önceki yıl karnelerindeki fen notları fen başarılarının göstergesi olarak kullanılmıştır.Öğrencilerin epistemolojik inançlarının, öğrenme ortamlarıyla ilgili algılarının ve öğrenme yaklaşımlarının alt boyutlarını belirlemek için doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır. Sonuçlar epistemolojik inanışların çok boyutlu doğasını desteklemekle birlikte, Türk ilköğretim öğrencileri için kullanılan ölçüm aracının kuramsal olarak önerdiği faktör yapısından farklı bir yapı elde edilmiştir.Yapısal eşitlik modellemesinin sonuçları genel olarak öngörülen hipotezleri desteklemektedir. Çalışmada elde edilen nihai model öğrencilerin öğrenme ortamlarıyla ilgili algılarının bilimle ilgili epistemlojik inançlarını ve öğrenme yaklaşımlarını doğrudan etkilediğini ortaya çıkarmıştır. Öğrencilerin bilimle ilgili epistemolojik inançları ise, öğrenme yaklaşımlarına ve fen başarılarına etki etmekte ve son olarak öğrencilerin öğrenme yaklaşımları fen başarılarınıetkilemektedir.