Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı

A monolithic approach to automated composition of semantic web services with the event calculus

Anlamsal web servis bileşimi belirleme işleminin event calculus kullanılarak tekil bir yöntemle otomatikleştirilmesi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 255097 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

In this thesis, a web service composition and execution framework is presented for semanticallyannotated web services. A monolithic approach to automated web service compositionand execution problem is chosen, which provides some benefits by separating the compositionand execution phases. An AI planning method using a logical formalism called EventCalculus is chosen for the composition phase. This formalism allows one to generate a narrativeof actions and temporal orderings using abductive planning techniques given a goal.Functional properties of services, namely input/output/precondition/effects(IOPE) are takeninto consideration in the composition phase and non-functional properties, namely quality ofservice (QoS) parameters are used in selecting the most appropriate solution to be executed.The repository of OWL-S semanticWeb services are translated to Event Calculus axioms andthe resulting plans found by the Abductive Event Calculus Planner are converted to graphs.These graphs can be sorted according to a score calculated using the defined quality of serviceparameters of the atomic services in the composition to determine the optimal solution. Theselected graph is converted to an OWL-S file which is executed consequently.

Summary:

Bu tezde, anlamsal örün servisleri için bir birleşim ve yürütme sistemi sunulmuştur.Birleşim ve yürütme işlevlerini ayırmasıyla bir takım yararlar sağlayan tekil bir yöntem izlenmiştir.Mantıksal bir sistem sunan Event Calculus kullanılarak birleşim problemi yapay zeka planlamaproblemine çevrilmiştir. Bu mantıksal sistem, bir hedef için, açıklama bulmaya yönelik tekniklerkullanılarak, olay ve zaman sıralamalarından oluşan planlar üretilmesini mümkün kılmaktadır.Fonksiyonel servis özellikleri yani girdi/çıktı/önkoşul/sonuç'lar birleşim aşamasında, fonksiyonelolmayan servis özellikleri yani servis kalite parametreleri ise yürütülecek en uygun birleşimiseçme aşamasında kullanılır. OWL-S havuzunda bulunan örün servisleri Event Calculusaksiyomlarına çevrilir ve Abductive Event Calculus Planner'ın bulduğu sonuçlar grafikleredönüştürülür. Bu grafikler, birleşimlerdeki servislere ait tanımlanmış servis kaliteparametreleri kullanılarak hesaplanan bir puana göre sıralanabilir. Seçilen grafikdaha sonra yürütülecek olan OWL-S dosyasına çevrilir.