Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İnşaat Mühendisliği Bölümü

A multi agent risk analysis and sharing platform for international construction projects

Uluslararası inşaat projeleri için çok aracılı risk analiz ve paylaşım modeli

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 384996 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

The risks and complexities that are naturally inherent with construction projects and the diverging interests of the parties involved, cause deviations from the project objectives and make claims an unavoidable consequence in construction projects. Risk management is accepted as one of the critical success factors to handle the claim management process effectively. In construction management literature, while there are several studies to develop a mechanism for risk management, decision making and dispute resolution, none of them are qualified enough to cover all parts of the risk analysis and negotiation processes and to provide a realistic risk-budget sharing model. Limitations of the available analysis tools may be listed as the inability in properly describing the cause-effect relation between vulnerability and risks, inability in formulizing the interrelations of risks and relations between risks and cost overrun, inability in incorporating the risk sharing principles between project participants, contract clauses and risk management strategies directly into the computation of responsibility sharing of risks among parties. The aim of this thesis is to develop a new simulation platform that eliminates these shortcomings. With this platform, it will be possible to determine the probable risks and cost overrun by using a risk event memory consisting data regarding several completed projects, to design and simulate negotiation between project participants by considering contract conditions, short and long term objectives of the parties in order to determine the cost overrun values to be undertaken by project parties. The platform outcomes are compared with literature, tested by real projects and it has been proven to be usable and reliable.

Summary:

Uluslararası inşaat projelerinin doğasında var olan riskler ve karmaşıklıkların yanı sıra projeye dahil olan tarafların farklılaşan beklentileri proje hedeflerinden sapmalara neden olmakta ve taraflar arasında yaşanan talep görüşmelerini inşaat projelerinin kaçınılmaz bir gerçeği haline getirmektedir. Bu sürecin en etkin şekilde yürütülebilmesi için risk yönetimi kritik başarı faktörlerinden biri olarak kabul edilmektedir. Her ne kadar, yapım yönetimi literatüründe risk yönetimi, karar verme süreçleri ve anlaşmazlıkların çözümlenmesi için destek sistemleri geliştirmeye yönelik çalışmalar olsa da, bu çalışmaların hiç biri gerçekleşen pazarlık sürecini bütün yönleriyle ele almamakta ve gerçekçi bir risk-maliyet paylaşım modeli sunamamaktadır. Mevcut analiz yöntemlerinin eksiklikleri, risklere ilişkin sebep-sonuç ilişkilerinin doğru tanımlanamaması, risklerin kendi içindeki ve bütçe artışı ile arasındaki ilişkilerin doğru tanımlanamaması, risk etkileri hesaplanırken projede yer alan taraflar arasındaki risk paylaşım prensiplerinin, sözleşme koşullarının ve risk yönetim stratejilerinin hesaplara doğrudan dahil edilememesi olarak sıralanabilir. Bu tezin amacı, bu eksikliklerin ortadan kaldırıldığı bir modelleme ve simülasyon platformu geliştirilmesidir. Platform aracılığıyla, tamamlanmış projelere ait bilgilerle oluşturulan risk olay belleğini kullanarak proje riskleri ve maliyet artışlarının tahmin edilmesi, sözleşme koşulları ile tarafların kısa ve uzun vadedeki beklentilerinin de dikkate alınarak proje katılımcıları arasındaki risk-maliyet paylaşım sürecinin simüle edilmesi ve tarafların üstleneceği ekstra maliyet tutarlarının belirlenmesi mümkün olmaktadır. Platform çıktıları literatür bulguları ile karşılaştırılmış, gerçek proje bilgileri kullanılarak test edilmiş ve platformun kullanılabilirliğini ve güvenilirliği kanıtlanmıştır.