Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Jeodezi ve Coğrafi Bilgi Teknolojileri Anabilim Dalı

A multi-criteria decision analysis approach to GIS-based route selection for overhead power transmission lines

Yer üstü enerji iletim hatları için CBS tabanlı güzergah seçimine çoklu kriterli karar analizi yaklaşımı

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 341126 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Multi-criteria decision analysis (MCDA) techniques are popular to select the route of linear structures. In this study, Geographical Information Systems (GIS) is employed to assess all the criteria, which are requested to determine the preferable route of power transmission line (PTL). A MCDA model is established on the basis of the Analytic Hierarchy Process (AHP) and Preference Ranking Organization Method for Enrichment Evaluations (PROMETHEE). Because of the complexity of the routing problem, GIS and MCDA technologies are used synergistically to generate a complete solution. In this thesis, a GIS-based route selection for overhead power transmission lines is presented in detail taking advantage of the MCDA methods. On the contrary to previous works, this study resolves the routing problem with a combination of the MCDA methods integrated with multi-decision maker. In addition, the risk index, impact factor, and cost are defined as some criteria for evaluation of alternative routes. The cost criterion, derived by the PTL design, contains the material, installation, and transportation expenses; and in addition, the extra cost of the cell where the power structure is located on the cost surface. The multi-layers are relatively compared to specify the weight of each layer using the AHP method by the three decision makers with different professional backgrounds on PTL. Four different routes are generated according to preferences of the decision makers and the mean of individuals? judgments. In the PROMETHEE process, supported by the AHP method, the weight of each criterion is derived from the consensus of the decision makers. Finally, the route alternatives are compared according to criteria and then, the outranked route alternative is specified.

Summary:

Çoklu Kriterli Karar Analizi (ÇKKA) teknikleri doğrusal yapıların güzergah seçminde popülerdirler. Bu çalışmada, Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) tercih edilir Enerji İletim Hattı (EİH) güzergahının belirlenmesinde istenilen kriterleri değenlendirmek için kullanılmıştır. Analitik Hiyerarşi Prosesi (AHP) ve Zenginleştirilmiş Değerlendirme için Tercih Sıralama Organizasyonu Methodu (PROMETHEE) temelinde bir ÇKKA modeli kurulmuştur. Güzergah probleminin kompleksliğinden ötürü CBS ve ÇKKA teknolojileri sinerjik bir biçimde bütünsel bir çözüm üretmek için bir arada kullanılmıştır. Bu tezde, ÇKKA metotları kullanılarak, yerüstü enerji iletim hatları için CBS tabanlı güzergah seçimi ayrıntılarıyla açıklanmıştır. Önceki çalışmaların aksine, bu çalışma güzergah problemini çoklu karar vericilerle entegre ÇKKA metotlarının birleşimiyle çözer. Ayrıca, risk indeksi, etki faktörü ve maliyet, güzergah alternatiflerini değerlendirmek için birkaç kriter olarak tanımlanmıştır. EİH tasarımından elde edilen maliyet kriteri malzeme, kurulum ve nakliye masraflarına ek olarak iletim hattı direğinin maliyet yüzeyi üzerinde konumlandığı hücrenin ekstra bedelini de kapsar Çoklu katmanlar, EİH üzerine farklı profesyonel geçmişleri bulunan üç farklı karar verici tarafından AHP metodu kullanarak her bir katmanın ağırlıklarını belirlemek için göreceli olarak kıyaslanmışlardır. Dört ayrı güzergah karar vericilerin görüşlerine ve her birinin yargılarının ortalamasına göre oluşturulmuştur. AHP metodu ile desteklenmiş PROMETHEE işleminde, kriterlerin ağırlıkları karar vericilerinin fikir birliğiyle çıkartılmıştır. Son olarak, güzergah alternatifleri kriterlere göre kıyaslanmış ve daha üstün olan güzergah alternatifi ile belirlenmiştir.