Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Anabilim Dalı

A multilevel structural model of mathematical thinking in derivative concept

Türev kavramındaki matematiksel düşünmenin çok aşamalı yapısal modeli

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 304965 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

The purpose of the study was threefold: (1) to determine the factor structure of mathematical thinking at the within-classroom and at the between-classroom level; (2) to investigate the extent of variation in the relationships among different mathematical thinking constructs at the within- and between-classroom levels; and (3) to examine the cross-level interactions among different types of mathematical thinking Previous research was extended by investigating the factor structure of mathematical thinking in derivative at the within- and between-classroom levels, and further examining the direct, indirect, and cross-level relations among different types of mathematical thinking Multilevel analyses of a cross-sectional dataset containing two independent samples of undergraduate students nested within classrooms showed that the within-structure of mathematical thinking includes enactive, iconic, algorithmic, algebraic, formal, and axiomatic thinking, whereas the between-structure contains formal-axiomatic, proceptual-symbolic, and conceptual-embodied thinking Major findings from the two-level mathematical thinking model revealed that: (1) enactive, iconic, algebraic, and axiomatic thinking varied primarily as a function of formal and algorithmic thinking; (2) the strongest direct effect of formal-axiomatic thinking was on proceptual-symbolic thinking; (3) the nature of the relationships was cyclic at the between-classroom level; (4) the within-classroom mathematical thinking constructs significantly moderate the relationships among conceptual-embodied, proceptual-symbolic, and formal-axiomatic thinking; and (5) the between-classroom mathematical thinking constructs moderate the relationships among enactive, iconic, algorithmic, algebraic, formal, and axiomatic thinking ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Bu çalışmanın üç amacı vardır: (1) matematiksel düşünmenin sınıf-içi ve sınıflar-arası aşamada faktör yapısını belirlemek; (2) farklı matematiksel düşünme tipleri arasındaki ilişkilerin sınıf-içi ve sınıflar-arası aşamalardaki değişimini araştırmak; ve (3) farklı matematiksel düşünme tipleri arasındaki karşı-aşama ilişkilerini incelemek Önceki araştırmalar türev kavramında matematiksel düşünmenin, sınıf-içi ve sınıflar-arası faktör yapısı araştırılarak ve farklı matematiksel düşünme tipleri arasındaki direkt, indirekt, ve karşı-aşama ilişkileri incelenerek genişletilmiştir Birbirinden bağımsız iki örneklemde sınıflar içine geçmiş lisans öğrencilerini içeren kesitsel veri setinin çok aşamalı analizleri matematiksel düşünmenin sınıf-içi aşamada eylemsel, görüntüsel, algoritmik, cebirsel, biçimsel, ve belitsel düşünme tiplerini içerdiğini göstermekte iken sınıflar-arası aşamada ise biçimsel-belitsel, yöntemsel-sembolik, ve kavramsal-şekilsel düşünme tiplerini kapsadığını göstermiştir İki-aşamalı matematiksel düşünme modelinin ana bulguları:(1) eylemsel, görüntüsel, algoritmik, cebirsel, biçimsel, ve belitsel düşünme temelde biçimsel ve algoritmik düşünmenin işlevi ile değişimektedir; (2) biçimsel-belitsel düşünmenin en güçlü direkt etkisi yöntemsel-sembolik düşünme üzerindedir; (3) sınıflar-arası aşamada matematiksel düşünme ilişkileri döngüsel bir yapıya sahiptir; (4) sınıf-içi düşünme yapıları biçimsel-belitsel, yöntemsel-sembolik, ve kavramsal-şekilsel düşünme tipleri arasındaki ilişkilere aracılık etmektedir; ve (5) sınıflar-arası düşünme yapıları eylemsel, görüntüsel, algoritmik, cebirsel, biçimsel, ve belitsel düşünme tipleri arasındaki ilişkilere aracılık etmektedir ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.