Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı / İngilizce Eğitimi Bilim Dalı

A multivariable examination of the relationhips between efl instructors' self-efficacy beliefs and motivation in higher education

İngilizce'yi yabancı dil olarak öğreten eğitmenlerin öz-yeterlik inançları ve motivasyonu arasındaki ilişkilerin yüksek öğretimde çok değişkenli incelemesi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 548274 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

This study aimed to investigate the overall beliefs of EFL instructors regarding motivation beliefs about both intrinsic and extrinsic dimensions and self-efficacy beliefs with its dimensions of classroom management, instructional strategies and student engagement efficacy. Secondly, the relationship among them was investigated at EFL higher education context.Two instruments were used for the study. The first instrument used as the data collection instrument is a questionnaire to measure motivation beliefs created by the researcher considering the motivation literature and expert opinions. The second instrument used is the short English version of Teachers' Sense of Efficacy Scale. The results indicate that teachers' overall motivation and self-efficacy beliefs were both high. According to the results, both intrinsic motivation and extrinsic motivation are high. Instructors' motivation beliefs significantly correlate with their self-efficacy beliefs. As for self-efficacy, total self-efficacy and other dimensions are quiet high but the student engagement is lower than the other categories. As for the relationship between motivation and self-efficacy beliefs, there is a significant correlation between them. The analyses indicate that EFL instructor's instructional strategies and student engagement beliefs associate with intrinsic motivation beliefs. Their years of experience and instructional strategies beliefs predict extrinsic motivation beliefs. The results of the study in terms of the relationship between instrinsic and extrinsic motivation variables and self-efficacy and motivation variables can be used for increasing both self-efficacy and motivation of instructors, and beneficial for instructors, administrators and curriculum developers in the field of ELT.

Summary:

Bu çalışma yüksek öğretimde yabancı dil eğitmenlerinin iç ve dış boyutlarıyla motivasyon inançlarını ve öz-yeterliğin sınıf yönetimi, ders anlatım stratejileri ve öğrencilerin derse katılımını sağlama boyutlarına dair inançlarını ve bu boyutlar arasındaki ilişkiyi araştırmayı amaçlamaktadır. Araştırmada iki tür veri toplama aracı kullanılmıştır. Kullanılan ilk ölçek İngilizce eğitmenlerinin motivasyon inançlarını ölçmek için araştırmacı tarafından literature ve uzman görüşlerine göre hazırlanan ölçektir. İkinci ölçek olarak sınıf yönetimi, ders anlatım stratejileri ve öğrencilerin derse katılımını sağlama alt testleri olan Öğretmen Özyeterlik Ölçeği'nin kısa İngilizce versiyonu kullanılmıştır. Sonuçlara göre genel olarak motivasyon ve öz-yeterlik inançları yüksek düzeydedir. İç ve dış motivasyon arasında düşük fakat anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Öz-yeterlik inançlarına gelince toplam öz-yeterlik inançları ve diğer boyutları oldukça yüksektir fakat öğrencilerin katılımını sağlama becerileri diğer boyutlardan düşük bulunmuştur. Motivasyon ve öz-yeterlik inançlarına gelince, iki yapı arasında korelasyon vardır. Ders anlatım stratejileri ve öğrencinin derse katılımını sağlama inançları İngilizce'yi yabancı dil olarak öğreten eğitmenlerin iç motivasyon inançları ile ilişkilidir. Eğitmenlerin deneyim yılı ve ders anlatım stratejileri ise dışsal motivasyonu yordamaktadır. Dışsal motivasyon ise içsel ve dışsal motivasyon boyutları ve öz yeterlik ve motivasyon boyutları arasındaki ilişkinin sonuçları öğretmenlerin gerek öz-yeterliği gerekse de motivasyonun arttırılması için kullanılabilir ve eğitmenler, yöneticiler, ve müfredat geliştiricilere faydalı olabilir.