Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Ankara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Batı Dilleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı / İngiliz Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı

A narratological approach to Laurence Sterne's the life and opinions of tristram shandy gentleman

Laurence Sterne'ün Tristam Shandy Beyefendi'nin hayatı ve görüşleri

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 141480 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Narratological approach is a recent literary theory, which aims at studying narratives with a systematic approach. By means of narratological approach the critics and researches analyse the elements of the narratives in order to study the relationship between the part and the whole. This systematic approach is necessary in order to evaluate and understand the narratives by presenting proof for the statements regarding the narratives. Having derived from structuralism, narratology deals with concrete signs rather than mere commentary. The systematic basis of narratology is convenient for the analysis of complex narratives, which are constructed on different layers, such as Laurence Sterne's The Life and Opinions of Tristram Shandy Gentleman. Although the number of the segments varies from one researcher or critic to another, the narratives are decomposed into many segments within the narratological approach. In this thesis, the narrative is analysed in three main segments: Text, tabula and story. The application of narratological approach to Tristram Shandy proves that the complexity a/Tristram Shandy derives from the fact that the novel is made up of different layers. Each layer is consistently related to one another and therefore the relations between each layer are examined. This procedure is necessary before trying to support conclusions, since the results should be verified for the sake of reliability and consistence by means of data obtained from the narrative.

Summary:

Anlatıbilimsel yaklaşım, anlatılan sistematik bir yaklaşımla inceleme amacım güden ve son yıllarda geliştirilmiş olan bir yazm kuramıdır. Anlatıbilimsel yaklaşun yoluyla eleştirmenler ve araştırmacılar, anlatılann öğelerini, parça bütün ilişkisini incelemek amacıyla analiz ederler. Sözü edilen sistematik yaklaşun, öne sürülen görüşlerle ilgili kamtlar sunarak anlatılan incelemek ve değerlendirmek için bir gerekliliktir. Kökü yapısalcılığa dayanan anlatıbilim, salt yorumdan öte somut göstergelerle ilgilenmektedir. Laurence Sterne 'ün Tristram Shandy Beyefendi 'nin Hayatı ve Görüşleri isimli romam gibi pekçok katmandan oluşan, karmaşık anlatılann çözümlenmesi için anlatıbilimin sistematik yapısı uygun bir temeldir. Anlatıbilimsel yaklaşımda, sayısı araştırmacı ya da eleştirmene göre farklılık gösterse de anlatılar bölümlere aynlarak incelenmektedir. Bu tezde söz konusu anlatı, üç ana bölüme aynlarak incelenmiştir: Metin (text), olay dizim (fabula) ve öykü (story). Anlatıbilimin Tristram Shandy romamna uygulanması, karşı karşıya kalınan karmaşık yapımn, romamn pekçok farklı katmandan oluşmasından kaynaklandığım ortaya koymaktadır. Her bir katman tutarlı bir şekilde bir diğeriyle ilişkilidir. Bu nedenle de katmanlar arasmdaki ilişki incelenmektedir. Herhangi bir sonuca ulaşılmadan önce bu sürecin geçilmesi bir gerekliliktir, çünkü anlatıdan elde edilen veriler kullamlarak sonuçlann doğruluğunun onaylanması, güvemlirlik ve tutarlılık açısmdan bir zorunluluktur.