Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Anabilim Dalı

A needs analysis to develop an astronomy program for turkish elementary and secondary schools

Türkiye'de ilköğretim ve ortaöğretim okullarına astronomi programı geliştirilmesi için ihtiyaç analizi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 181009 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ABSTRACTA NEEDS ANALYSIS TO DEVELOP AN ASTRONOMY PROGRAM FOR TURKISHELEMENTARY AND SECONDARY SCHOOLSKahraman, OktayMS, Department of Secondary Science and Mathematics EducationSupervisor: Assist Prof Dr Ali EryılmazApril 2006, 238 pagesIn this study, needs analysis has been made to gather the necessary data for developinga possible astronomy program for elementary and secondary schools in Turkey In order tocollect and to determine the students? and teachers? needs, 35 elementary schools and 20secondary schools in the six districts (Keçiören, Çankaya, Yenimahalle, Altındağ, Mamak andSincan) of Ankara in Turkey has been visited during 2004-2005 fall semester 2133elementary and 1180 secondary school students, and 37 teachers were involved in the study In the first part of this study, the international science curricula were examined andthe studies related with the concepts of astronomy and astronomy education was analyzed According to the gathered data from the literature, it was observed that in the internationalscience curricula astronomy education has an important part and most developed countrieshave astronomy standards in their elementary and secondary school However, the importanceof Turkish National Education given on Astronomy education was not as high as it wassupposed to be compared to the international science programs Also, it was viewed that thereis no Astronomy education during secondary school education; there are no standards forAstronomy education in the national science education policy In the second part of this study, the elementary and secondary school students? andteachers? opinions were collected The opinions of the students and the teachers have beencollected via questionnaires These questionnaires have been designed to find answers to sixsub-categories of the main problem ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

ÖZTÜRK YE'DE LKÖĞRET M VE ORTAÖĞRET M OKULLARINA ASTRONOMPROGRAMI GEL ŞT R LMES Ç N HT YAÇ ANAL ZKahraman, OktayY Lisans, Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi BölümüTez Yöneticisi: Yrd Doç Dr Ali EryılmazNisan 2006, 238 sayfaBu çalışmada, Türkiye'de ilköğretim ve ortaöğretim okullarında geliştirilebilecekAstronomi programı için gerekli verilerin elde edilmesi için bir ihtiyaç analizi yapılmıştır htiyaç analizinin öğrenci ve öğretmen boyutunun araştırılması için Türkiye'nin Ankara ilisınırları içerisinde merkeze bağlı Keçiören, Çankaya, Yenimahalle, Altındağ, Mamak veSincan ilçelerindeki Milli Eğitim Bakanlığına bağlı 35 ilköğretim ve 20 ortaöğretim okulunda2004-2005 güz döneminde anket uygulanmasına gidilmiştir 2133 ilköğretim ve 1180 10 sınıf ortaöğretim öğrencisine ve 37 ilköğretim ve ortaöğretim öğretmenine ulaşılmıştır Bu çalışmanın ilk aşaması, uluslararası fen programlarının taranmasını ve Astronomive Astronomi eğitimi ile ilgili yapılmış olan araştırmaların değerlendirmesini içermektedir Tarama sonucu elde edilen bulgulara göre, uluslararası fen programlarında astronomieğitimine büyük önem verildiği ve pek çok gelişmiş ülkede ilköğretim ve ortaöğretimdüzeyinde astronomi standartları olduğu bulgusuna rastlanmıştır Ancak, uluslararası fenprogramları ile kıyaslandığında ülkemizin Astronomi eğitimine verdiği önemin istenilendüzeyde olmadığı görülmüştür Özellikle ortaöğretimde astronomi eğitimine yer verilmediğive astronomi eğitimi ile ilgili ulusal fen eğitimi içinde astronomi standartlarınınoluşturulmadığı görülmüştür Çalışmanın ikinci aşaması, öğrenci, öğretmen ve uzman görüşlerinin alınmasıdır Öğrenci ve öğretmen görüşlerine ulaşmak için anket çalışması yapılmıştır Anketler altı altkategorisine cevap bulmak için hazırlanmıştır Bu alt kategorik problemler; astronomi ile ilgilihazırlanacak bir programın içeriği, eğitim ve öğretim yöntemi, değerlendirme, eğitim ortamıve olanakları, astronominin önemi ve son olarak öğrencilerin demografik özelliklerininastronomi tercihleriyle olan ilişkisi olarak sıralanabilir ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.