Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü

A Needs assessment study to desing an in sercice training program for a research institute employees

Bir araştırma enstitüsü çalışanlarının eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi ve belirlenen ihtiyaçlar doğrultusunda bir hizmet içi eğitim programı hazırlanması

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 93956 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Ill ABSTRACT A NEEDS ASSESSMENT STUDY TO DESIGN AN IN-SERVICE TRAINING PROGRAM FOR A RESEARCH INSTITUTE EMPLOYEES Çakırokkalı, Nurdan MS., Department of Educational Sciences Supervisor: Prof. Dr. Meral Aksu March 2000, 209 pages The purpose of the present study was to design an in-service training program for the employees of a research institute through needs assessment.This study consists of two phases. At the first phase, training needs were determined. At the second phase, the in-service training program was designed according to the determined training needs. Subjects of the study included 52 employees of an institute in a research centre. They were institute manager, institute deputy manager, 28 researchers, 20 technicians and 2 secretaries. Four different questionnaire forms for managers, researchers, technicians and secretaries were used in this study. The questionnaires were developed by the researcher through three- dimensional analysis namely, organisation, job and manpower analysis. The data were analysed by using descriptive statistics (frequencies and percentages). According to results of the analysis an in-service training design was formed. Key Words: Training Program Development Needs Assessment

Summary:

oz BİR ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ ÇALIŞANLARININ EĞİTİM İHTİYAÇLARININ BELİRLENMESİ VE BELİRLENEN İHTİYAÇLAR DOĞRULTUSUNDA BİR HİZMET İÇİ EĞİTİM PROGRAMI HAZIRLANMASI Çakırokkalı, Nurdan Yüksek Lisans, Eğitim Bilimleri Bölümü Tez Yöneticisi: Prof. Dr. Meral Aksu Mart 2000, 209 sayfa Bu çalışmanın amacı bir araştırma enstitüsü çalışanlarının eğitim ihtiyaçlarını belirlemek ve belirlenen ihtiyaçlar doğrultusunda bir hizmet içi eğitim programı hazırlamaktır.VI Çalışma iki aşamada gerçekleştirilmiştir. Birinci aşamada enstitü çalışanlarının eğitim ihtiyaçları saptanmıştır, ikinci aşamada, saptanan eğitim ihtiyaçlarına uygun bir eğitim programı hazırlanmıştır. Çalışmaya araştırma enstitüsünde çalışan toplam 52 kişi katılmıştır. Bunlar, enstitü müdürü, enstitü müdür yardımcısı, 28 araştırıcı, 20 teknisyen ve 2 sekreterdir. Bu çalışmada enstitü müdürü ve müdür yardımcısı, araştırıcılar, teknisyenler ve sekreterler için dört ayrı anket araç olarak kullanılmıştır. Anketler araştırmacı tarafından araştırma enstitüsünün organizasyon, iş ve çalışan boyutlarında incelenmesi sonucunda elde edilen veriler ışığında gehştirilmiştir. Araştırmanın verileri ortalama ve frekans hesaplan ile analiz edilmiştir. Eğitim ihtiyaç analizi sonucunda elde edilen verilere dayanarak bir hizmet içi eğitim programı hazırlanmıştır. Anahtar Kelimeler: Programı Geliştirme, Eğitim İhtiyaç Analizi.