Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Kimya Bölümü

A new approach to bituminous composites

Bitüm karışımlarına yeni bir yaklaşım

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 268830 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Dolgu malzemelerinin bitüm üzerindeki iyileştirici etkileri yıllardan beri bilinmektedir. Bu çalışmada mangan dioksit, baryum sülfat, perlit ve vermikülit dolgu malzemelerinin cinsinin ve oranının bitümün morfolojik, mekanik, akışkanlık ve ses yalıtımı üzerindeki etkisi incelenmiştir. Aynı zamanda, iyi mekanik ve ses yalıtım özelliklerine sahip bitüm karışımı geliştirmek amaçlanmıştır.Bitüm karışımları Brabender Plasti-Corder kullanılarak hazırlanmıştır. Karıştırma işlemi 20 dakika boyunca 60 devir/dakika ile 130 ºC de yapılmıştır. Karışımlarda kullanılan 20/30 ve 50/70 penetrasyonlu bitüm, SBS polimer ve CaO oranları sabit tutulmuştur. Dolgu malzemelerinin bitüm üzerindeki etkilerini anlamak için, CaCO3 ana dolgu malzemesi azaltılarak yerine MnO2, BaSO4, perlit ve vermikülit eklenerek yeni karışımlar oluşturulmuştur.Test sonuçlarına göre, dolgu malzemelerinin bitüm tarafından kaplandığı SEM fotoğraflarında görülmüştür. MnO2 karışımları testlerde iyi sonuçlar vermemiştir ve çok kırılgan bir yapıya sahiptirler. Perlit mekanik açıdan iyi görünse de çok akmaz bir yapıya sahip olduğundan işlenebilmesi zordur. Karışımdaki vermikülit miktarının artışı reolojik özellikleri kötü etkilemektedir. Fakat ses sönüm oranları açısından vermikülit karışımları dikkate değer bir ses yalıtımı sağlamaktadır. BaSO4 karışımları mekanik, akışkanlık ve ses yalıtım testlerinde en iyi sonuçları vermiştir.

Summary:

The healing effects of fillers on bitumen have been known for many years. In this study, the effects of fillers, e.g. manganese dioxide, barium sulfate, perlite and vermiculite, and filler concentrations on morphological, mechanical, flow and sound insulation characteristics of bitumen were examined. It was also aimed to improve the mechanical and sound insulation properties of bituminous composites.Bituminous composites were prepared by using Brabender Plasti-Corder. Mixing was made at 130°C with 60 rpm for 20 minutes. 20/30 and 50/70 penetration grades bitumen, SBS polymer and CaO used in the composites were kept constant. While the amount of CaCO3 was decreased, other fillers (i.e., MnO2, BaSO4, perlite and vermiculite) were added in the same proportion to investigate their effects.According to the test results, all fillers were covered by bitumen as observed in SEM figures. MnO2 composites did not give good results in the tests and they were very brittle. While perlite seemed to have good mechanical properties, it was too viscous to be processed easily. Increase in the amount of vermiculite in the composite caused adverse effects on the rheological properties of composites. However, vermiculite composites provided a remarkable sound insulation in terms of the sound damping ratios. BaSO4 composites gave the best results in the mechanical, flow and sound insulation tests.