Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Endüstri Mühendisliği Bölümü

A new approach to generating non-permutation schedules for flowshops with missing operations

Eksik operasyonlar içeren akış tipi çizelgeleme problemlerinde permütasyon tipi olmayan iş sıralarının oluşturulmasında yeni bir yaklaşım

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 199181 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ABSTRACTA NEW APPROACH TO GENERATING NON-PERMUTATION SCHEDULESFOR FLOWSHOPS WITH MISSING OPERATIONSTABALU, MetinM. Sc. Thesis, Department of Industrial EngineeringSupervisor: Prof. Dr. Ömer KIRCADecember 2006, 85 pagesIn this study, non-permutation flowshops with missing operations are considered.The primary performance criterion is the total cycle time (i.e. makespan) andsecondary criterion is the total flowtime. In order to obtain the schedule with theminimum makespan and minimum total flowtime, non-permutation schedules arebeing generated instead of permutation ones by permitting multiple jobs bypassingstages where missing operations occur. A heuristic algorithm has been developed inorder to generate non-permutation sequences through those stages. The heuristicalgorithm has been compared with the existing heuristic methods in the literature, theones generating permutation vs. the ones generating non-permutation schedules.Computational analysis is conducted to investigate the effects of certain parametervalues such as the number of machines, the number of jobs and the percentage ofmissing operations. The results demonstrate slight improvement in the makespan aswell as the significant improvement in total flowtime of schedules generated by thenew heuristic procedure compared to leading non-permutation and permutationschedule generating heuristics, where the percentage of improvement gets higherwith larger percentages of missing operations.Keywords: Non-permutation schedules, flowshops with missing operations.

Summary:

ÖZAKIŞ TİPİ ve EKSİK OPERASYONLAR İÇEREN ÇİZELGELEMEPROBLEMLERİNDE PERMÜTASYON TİPİ OLMAYAN İŞ SIRALARININOLUŞTURULMASINDA YENİ BİR YÖNTEMTABALU, MetinYüksek Lisans Tezi, Endüstri Mühendisliği BölümüTez Yöneticisi: Prof. Dr. Ömer KIRCAAralık 2006, 85 sayfaBu çalışmada eksik operasyonlar içeren akış tipi çizelgeleme problemleriincelenmiştir. Temel performans kriteri toplam çevrim zamanı olup, ikincilperformans kriteri toplam akış zamanıdır. Permütasyon tipi iş sıraları yerinepermütasyon tipi olmayan iş sıraları oluşturulmaya çalışılmış, ve bu esnada eksikoperasyonlar içeren aşamalarda işlerin grup halinde öne geçişlerine izin verilmiştir.Aşamalar arası permütasyon tipi olmayan yeni iş sıraları oluşturan sezgisel bir dealgoritma geliştirilmiştir. Yeni geliştirilen sezgisel algoritma literatürdekipermütasyon tipi ve permütasyon tipi olmayan iş sıraları oluşturan belli başlı sezgiselalgoritmalar ile karşılaştırılmıştır. Toplam makine sayısı, toplam iş sayısı ve eksikoperasyonların toplam operasyon sayısına oranı gibi parametrelere değişik değerlerverilerek çeşitli sayısal değerlendirmeler yapılmıştır. Sonuçlar, yeni yönteminoluşturulan permütasyon tipi olmayan çizelgelemeler ile toplam çevrim zamanınıkısıtlı ölçüde, toplam akış zamanınını da önemli ölçüde azalttığını ve buiyileştirmenin eksik operasyonların yüzdesine paralel olarak arttığını göstermektedir.Anahtar kelimeler: Permütasyon tipi olmayan çizelgelemeler, eksik operasyonlu akıştipi çizelgeleme problemleri.