Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü

A New campus for Middle East Technical University in the Turkish Republic of Northern Cyprus: Educational program and campus design issues

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin yeni kampüsü: Eğitim sistemi ve tasarım ilkeleri

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 119008 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ABSTRACT A NEW CAMPUS FOR MIDDLE EAST TECHNICAL UNIVERSITY IN THE TURKISH REPUBLIC OF NORTHERN CYPRUS: EDUCATIONAL PROGRAM & DESIGN ISSUES. KOLAÇ, Enver M.CP, Urban Design Supervisor: Inst. Özcan Esmer Co-Supervisor: Assoc. Prof. Dr. Baykan Günay April, 2002, 153 pages This study reviews first the important transformations that took place in the universities as educational organizations. With the beginning of the "Enlightenment " movement and the industrial developments, during the 17th century and onwards; universities in the western world had different roles in the society in comparison to the previous ages. The changing concept of "University " to the "Multiversity" was also accompanied by the shifts in both educational programs and campus design principles. As a response to the increasing demands of the technological innovations, curriculums at universities moved from single-disciplinary to the multi, inter and trans-disciplinary educational programs with new emphasizes on the "Tertiary " and "Continuing Education " functions. This study attempts to develop a typology of campuses and gives examples from different countries. Hence, main characteristics of the Linear Form, Compact Form, Strict Zoning, Single Building / Mega Structure, Open University and the Mediterranean Type are examined and applications of the city planning criteria in these types, as set forth by the CIAM and other institutions, are discussed. iiiThe campus plan and the explanatory report of the METU-TRNC University, to be located near Giizelyurt (North Cyprus), 20 kms away westward; as proposed by the Urban Design Studio, of the City and Regional Planning Department, METU, during the Academic Year of 2000-2001; is reviewed and evaluated according to the viewpoints developed in the above chapters. Such issues as the relationships of the campus plan to the adjacent Kalkanli Village; the impacts of a new "Gateway " proposed as a bridge and some other changes in the transportation network system are taken into consideration. It is concluded that the METU-TRNC campus that was proposed in the beginning of a new Millennium, for 6000 students, with its sustainable Growth and Flexibility in design principles; can play important roles in the goal of creating an "area of peace and stability " in the Mediterranean Region, as stated in the Barcelona Declaration (1995) and the following Conferences. Key Words: METU-TRNC University, University Campus Design, Campus Typologies, Mediterranean Sustainable Campus IV

Summary:

oz KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİNDE, ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İÇİN YENİ CAMPUS TASARIMI: EĞİTİM PROGRAMI & TASARIM İLKELERİ. KOLAÇ, Enver Yüksek Lisans, Kentsel Tasarım Tez Yöneticisi: Inst. Özcan Esmer İkinci Tez Yöneticisi: Assoc. Prof. Dr. Baykan Günay Nisan, 2002, 153 sayfa Bu çalışma, eğitim kuruluşları olarak, üniversitelerin geçirdiği önemli yapısal değişim ve dönüşümleri incelemekle başlamaktadır. Batı dünyasındaki üniversiteler, 17.nci yüzyılda ortaya çıkan "Aydınlanma" hareketi ve endüstriyel gelişmeler altında, önceki dönemlere göre toplum içinde çok daha farklı roller üstlendiler. Tekil ve genel anlamlı "Üniversite " den "Çoğul-Üniversite " kavramına doğru olan dönüşüm, gerek eğitim programlarında gerekse de kampus tasarım ilkelerindeki değişmelerle de destek bulmuştur. Teknolojik yeniliklerin yarattığı istemlere bir yanıt olarak, üniversitelerdeki eğitim programları da, tek-disiplinli eğitimden çoklu, disiplinler-arası ve disiplinleri-aşan eğitim yaklaşımlarına doğru arayışlara yönelmiş ve üniversiteler, üniversite-sonrası "Üçüncü " ve "Sürekli Eğitim " gibi toplumsal işlevlerine önem vermeye başlamışlardır. Bu çalışma, farklı ülkelerden örnekler vererek bir kampus tipolojisi denemesinde bulunmaktadır. Doğrusal Biçim, Derli-Toplu Biçim, Sıkı-Bölgeleme, Tek Bina / Mega Yapı, Açık Üniversite, ve Akdeniz Tipi olarak nitelendirilmiş örnekler incelenmekteve bu tür kampuslarda CIAM ve benzeri kurumlarca geliştirilmiş kentsel ölçütlerin ne denli uygulandıkları irdelenmektedir. ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Kentsel Tasarım Stüdyosunda 2000-2001 Akademik Yılı çalışması olarak hazırlanmış ve Güzelyurt'un (K.Kıbrıs) yaklaşık 20 km batısında gerçekleştirilecek olan ODTÜ-KKTC Üniversitesi'nin Kampus Planı ve Açıklama Raporu gözden geçirilmekte ve yukarda anılan bölümlerde geliştirilen görüşler altında, plan ve rapora ilişkin değerlendirmeler yapılmaktadır. Sınır komşusu Kalkanlı Köyü ile olan mekansal ilişkilerin yeniden düzenlenmesi; kampusa alternatif bir "Giriş Kapısı" olarak düşünülmüş köprünün ve ulaşım ağı sistemindeki diğer değişikliklerin genel kampus planı üzerinde yapabileceği etkiler araştırılmakta ve bu çalışmalar ekli paftalarda gösterilmektedir. Yeni bir Binyılın başlangıcında önerilmiş ODTÜ-KKTC Üniversitesi, 6000 öğrencisi ve kampus tasarımındaki Sürdürülebilir Büyüme ve Esneklik ilkeleri ile; Barselona Bildirgesi (1995) ve onu izleyen Konferansların kararlarında belirtilen "Akdeniz Bölgesi'nde barış ve kararlı bir alan " yaratmak hedefleri doğrultusunda çok önemli roller üstlenecek ve bu hedefleri başarı ile yerine getirecektir. Anahtar Kelimeler: ODTÜ-KKTC Üniversitesi, Üniversite Kampus Tasarımı, Kampus Tipolojisi, Sürdürülebilir Akdeniz Kampusu vı