Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İnşaat Mühendisliği Bölümü

A new formulation for the analysis of bonded elastic layers

Üst ve alt yüzeylerinden yapıştırılmış elastik tabakaların analizi için yeni bir formülasyon

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 199393 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ABSTRACTA NEW FORMULATION FOR THE ANALYSIS OFBONDED ELASTIC LAYERSPınarbaşı, SevalPh. D., Department of Civil EngineeringSupervisor: Assoc. Prof. Dr. Uğurhan AkyüzApril 2007, 248 pagesElastic layers bonded to reinforcing sheets are widely used in manyengineering applications, e.g., as elastic foundations to machinery, as seismicisolators to structures, etc. Because of its practical importance, the behavior ofbonded elastic layers under some basic deformation modes (e.g., compression,bending and shear modes) has attracted the attention of many researchers. However,the analytical works available in literature involve, with the object of obtainingdesign formulas, many simplifying assumptions. In this dissertation, a newformulation is developed for the analysis of bonded elastic layers, which removesmost of the assumptions used in the earlier formulations. Since the displacementboundary conditions are included in the formulation itself, there is no need to startthe formulation with some assumptions on stress and/or displacement distributionsor with some limitations on geometrical and/or material properties. For this reason,the solutions derived from this formulation are valid not only for ?thin? layers ofstrictly/nearly incompressible materials but also for ?thick? layers and/orcompressible materials.The advanced solutions obtained within the framework of the newformulation are used to study the behavior of bonded elastic layers under basicdeformation modes. The effects of three key parameters, shape factor, Poisson?sratio and reinforcement flexibility, on effective layer moduli, displacement/stressdistributions, and location/magnitude of maximum stresses are investigated. It isshown that the stress assumptions of the ?pressure? method are inconsistent with theresults obtained for thick layers and/or compressible materials and/or flexiblereinforcements, and that the assumption ?plane sections remain plane? is not valid,in general.Keywords: Bonded Elastic Layers, Elastomeric Bearing, Seismic Isolation, ShapeFactor, Poisson?s Ratio

Summary:

ÖZÜST VE ALT YÜZEYLER NDEN YAPIŞTIRILMIŞELAST K TABAKALARIN ANAL Z Ç N YEN B RFORMÜLASYONPınarbaşı, SevalDoktora, nşaat Mühendisliği BölümüTez Yöneticisi: Doç. Dr. Uğurhan AkyüzNisan 2007, 248 sayfaÜst ve alt yüzeylerinden güçlendirici plakalara yapıştırılmış elastik tabakalar,elastik makina temelleri ve sismik yapı izolatörleri gibi pek çok mühendislikuygulamasında yaygın olarak kullanılmaktadır. Pratik önemi nedeni ile,güçlendirilmiş elastik tabakaların bazı temel deformasyon modları (basınç, eğilmeve kayma modları gibi) altındaki davranışları bir çok araştırmacının dikkatiniçekmiştir. Ancak, literatürde konu ile ilgili mevcut analitik çalışmalar, tasarımformülleri elde edilmesi amacı ile, bir çok basitleştirici kabul içermektedir. Butezde, güçlendirilmiş elastik tabakaların bazı temel deformasyon modlarındakidavranışlarının analizi için yeni bir formülasyon geliştirilmiştir. Bu formülasyon,daha önceki çalışmalarda kullanılan kabüllerin pek çoğunu elimine etmektedir.Deplasman sınır koşulları formülasyonun içinde yer aldığı için analize, tabakadakigerilme ve/veya deplasman dağılımları üzerine bazı varsayımlar yapılarak ya databakanın geometrik ve/veya malzeme özelliklerine bazı sınırlandırmalar getirilerekbaşlanması gerekmemektedir. Bu nedenle, bu formülasyondan elde edilen çözümlersadece sıkıştırılamaz ya da sıkıştırılamaza yakın malzemelerden üretilen ?ince?tabakalar için değil sıkıştırılabilir malzemelerden üretilen ?kalın? tabakalar için degeçerlidir.Yeni formülasyon çerçevesinde elde edilen ileri çözümler, güçlendirilmişelastik tabakaların temel deformasyon modlarındaki davranışlarının incelenmesindekullanılmıştır. Analizlerde, üç anahtar parametrenin, tabakanın şekil faktörü,malzemenin Poisson oranı ve güçlendirici plakaların rijitliklerinin, etkili tabakamodülleri, tabakadaki deplasman ve gerilme dağılımları ile tabakada oluşanmaksimum gerilmelerin yer ve büyüklüğü üzerindeki etkileri incelenmiştir. Kalıntabaka ve/veya sıkıştırılabilir tabaka ve/veya esnek donatı durumları için elde edilensonuçların yaygın olarak kullanılan basınç metodundaki gerilme varsayımları iletutarsız olduğu kanıtlanmış; ?düzlem kesitler düzlem kalır? varsayımının genelolarak geçerli olmadığı gösterilmiştir.Anahtar Kelimeler: Güçlendirilmiş Elastik Tabakalar, Elastomerik Yastık, Sismikzolasyon, Şekil Faktörü, Poisson Oranı