Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Enformatik Enstitüsü / Bilişim Sistemleri Bölümü

A new framework for evaluation of field based academic performances of higher education institutions

Yükseköğretim kurumlarında alan bazlı akademik başarım değerlendirmesi için yeni bir çerçeve

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 276631 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Measurement and evaluation of academic performance is an highly debated research area and results of the studies in this area are closely followed by a large segment of the society. In general, researches conducted in this domain evaluate higher education institutions as a whole, but such an approach actually represents an average performance of the research fields, which are actively studied by the members of institutions. This may be misleading, because academic performance varies for each university depending on the field of research. However, people who are interested in the results of these studies require more detailed information about field based academic performances of institutions.One of these studies mentioned above have been implemented in 2011 by University Ranking by Academic Performance (URAP) research laboratory which was established in Middle East Technical University - Informatics Institute. In this study, 2000 universities around the world have been ranked according to multiple criteria in terms of overall academic performance.Interests shown to results of the system implemented by URAP revealed a need for a more comprehensive ranking system, which deals with the evaluation of field based academic performance.In this sense, within the scope of this study, universities ranked by URAP research laboratory were evaluated in terms of their academic performance in the following six research fields;Agriculture & Environmental Sciences (AGE)Clinical Medicine (MED)Engineering, Computing \& Technology (ENG)Life Sciences (LIFE)Natural Sciences (SCI)Social Sciences (SOC)Institutions in this study has been evaluated according to data that have been collected from ISI - Web of Knowledge for the indicators listed below.Article Count (last year)Total Document Count (last 5 years)Cumulative Journal Impact (last 5 years)Total Citation Count (last 5 years)H-Index (average of last 5 years)The results indicate that status of universities from the point of academic performance varies according to the research field.

Summary:

Akademik başarımın ölçümü ve değerlendirilmesi oldukça fazla tartışılan araştırma konularından birisidir. Bu alandaki çalışmaların sonuçları toplumun büyük bir kesimi tarafından yakından takip edilmektedir.Bu alanda yapılan çalışmalar genellikle yükseköğretim kurumlarını bir bütün halinde değerlendirmekte, dolayısıyla çalışmaların sonuçları kurumların araştırma yaptığı tüm alanlardaki ortalama akademik başarımlarını ortaya koymaktadır. Fakat, kurumlardaki akademik başarım, araştırma yapılan alana göre farklılık göstermektedir. Yükseköğretim kurumlarının alan bazlı başarımlarının ölçüldüğü çalışmalarda ise genellikle incelemeye alınan kurumların miktarının yetersizliği göze çarpmaktadır. Akademik başarımın ölçümü ve değerlendirilmesi konusunda yapılan çalışmaların sonuçlarıyla yakından ilgilenen kişi ve kurumlar, değerlendirmeye alınan kurumların farklı araştırma alanlarındaki başarımları hakkında daha fazla bilgiye ihtiyaç duymaktadır.Yukarıda bahsedilen çalışmaların bir örneği Orta Doğu Teknik üniversitesi - Enformatik Enstitüsü bünyesinde kurulan University Ranking by Academic Performance (URAP) araştırma laboratuvarı tarafından 2011 yılında yapılmıştır. Bu çalışmada dünya çapında 2000 üniversite çoklu başarım ölçütleri doğrultusunda ortalama akademik başarım açısından değerlendirilmiştir.çalışmaya gösterilen yoğun ilgi neticesinde, yükseköğretim kurumlarının alan bazlı başarımları hakkında bilgi verebilecek yeni bir çalışma ihtiyacı doğmuştur.Bu çalışma bünyesinde, yukarıda bahsedilen ihtiyaçtan yola çıkılarak, URAP araştırma laboratuvarı tarafından incelenen yükseköğretim kurumlarının akademik başarımları bu kez aşağıda adı geçen araştırma alanları açısından değerlendirilmiştir;Ziraat ve çevre BilimleriTıpMühendislik BilimleriYaşam BilimleriTemel BilimlerSosyal BilimlerÇalışma bünyesinde değerlendirilen üniversiteler, verileri ISI - Web of Knowledge'dan alınmış olan aşağıdaki başarım ölçütleri açısından incelenmiştir;Makale Sayısı (son yıl)Toplam Döküman Sayısı (son 5 yıl)Toplam Dergi Etki Faktörü (son 5 yıl)Toplam Atıf Sayısı (son 5 yıl)H-Indeks Değeri (son 5 yıla ait ortalama)Araştırmanın sonuçları ve istatistiksel analizler göstermektedir ki üniversitelerin akademik başarımları araştırma alanlarına göre değişmektedir.