Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Enformatik Enstitüsü / Bilişim Sistemleri Bölümü

A new fuzzy-chaotic modelling proposal for medical diagnostic processes

Tıbbi tanısal süreçler için yeni bir bulanık-kaotik tıbbi modelleme önerisi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 167362 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Main reason of this study is to set forth the internal paradox of the basic approach of the artificial intelligence in the medical field to by discussing on the theoretical and application levels and to suggest solutions in theory and practice against that. In order to rule out the internal paradox in the medical decision support systematic, a new medical model is suggested and based on this, concepts such as disease, health, etiology, diagnosis and treatment are questioned. Meanwhile, with the current scientific data, a simple application sample based on how a decision making system which was set up by fuzzy logic and which is based on the perception of human as a complex adaptive system has been explained. Finally, results of the research about accuracy and validity of this application, current improvements based on the current model and the location on the artificial intelligence theory is discussed. Keywords: Medical model, Fuzzy Logic, Complex Adaptive Systems, Chaos Theory, Artifical Intelligence, Clinical Decision Support Systems

Summary:

Bu çalışmanın temel amacı, yapay zekanın tıp alanındaki temel yaklaşımının içsel çelişkisini teori ve uygulama düzeyinde tartışılarak ortaya koymak ve buna karşı teorik ve pratik düzeyde çözümler önermektedir. Tıbbi karar destek sistematiğindeki içsel çelişkinin ortadan kaldırılması için yeni bir tıbbi model önerisinde bulunulmakta, buna dayanarak hastalık, sağlık, etiyoloji, tanı, tedavi gibi kavramlar sorgulanmaktadır. Bu arada mevcut bilimsel bilgi ile, karmaşık adaptif bir sistem olarak insanın algılanması temeline dayanan ve bulanık mantıkla kurgulanmış bir karar verici sistemin nasıl geliştirilebileceği basit bir uygulama örneği ile de açıklanmaktadır. Son olarak, bu uygulamanın doğruluk ve geçerliliğinin araştırma sonuçları, mevcut modele dayanan olası açılımlar ve bunun yapay zeka teorisindeki yeri tartışılmaktadır. Anahtar Kelimeler: Tıbbi Model, Bulanık Mantık, Kompleks Adaptif Sistemler, Kaos Teorisi, Yapay Zeka, Klinik Karar Destek Sistemleri.