Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü

A new generic method for large investment analysis in industry and an application in shipyard-port investment

Büyük yatırım analizlerinde yeni genel bir yöntem ve tersane-liman yatırımında bir uygulama

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 293767 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

This research might be one of the ?cross-industry studies?, which is devoted to solvebasically the decision making problems at investment analysis in shipbuildingindustry, logistics industry (port investment), shipping industry, energy sector andother mega investment based industries A taxonomic (classification) study was tried to be conducted for the literature reviewof decision making, management systems, investment analysis, mathematical andstatistical methods and software and coding A literature review was performed inindustry applications and properties to give detail information about the industry thatthe case study would be conducted In management systems classification study,seventy papers and books were in detail studied The oldest study was published in1969 and the newest was published in 2006 This research was probably the first andnecessary step in the process of developing an Executive Support System, which wasin strategic level system of organizations for making the decision at investmentanalysis in mega investment based industries In decision making classificationstudy, seventy papers and books were in detail studied The oldest study waspublished in 1973 and the newest was published in 2006 In current study, a methodbased on Analytical Network Process Method was selected for application in thedecision making of the investment analysis In investment analysis classificationstudy, forty papers and books were in detail studied The oldest study was publishedin 1988 and the newest was published in 2007 The performance measures were indetail explained and presented In mathematical and statistical methods classificationstudy, seventy papers and books were in detail studied The oldest study waspublished in 1970 and the newest was published in 2008 ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Bu araştırma genel olarak büyük yatırımların gerektiği sektörlerde yatırım analizleriproblemlerine çözüm olmayı amaçlayan çalışmalardan biri olarak karşımızaçıkmaktadır Karar verme, yönetim sistemleri, yatırım analizleri, matematiksel ve istatistikselyöntemler ve yazılım-kodlama literatür taraması çalışmasının gerçekleştirilebilmesiiçin bir sınıflandırma bilimi çalışması yapılmaya çalışılmıştır Endüstri uygulamalarıve özellikleri kısmında ise, bir vaka çalışması yapılacak olan gemi inşaatı sektörü veliman yönetimi hakkında detaylı bilgi literatür taraması ile sunulmuştur Yönetimsistemleri sınıflandırma bilimi çalışmasında 70 makale ve kitap taranmış kaynaklararasından sunulanlardır Kaynaklardan en eskisi 1969 yılı en yenisi 2006 yılıbaskılıdır Bu çalışma bir üst yönetim destek sisteminin temellerinin atılmasınaolanak verecektir Karar verme sınıflandırma bilimi çalışmasında 70 makale ve kitaptaranmış kaynaklar arasından sunulanlardır En eski kaynak 1973 yılı en yeni kaynak2006 yılı baskılıdır Bu çalışmada Analitik Ağ Yönteminin kullanılmasına kararverilmiştir Yatırım analizleri sınıflandırma bilimi çalışmasında 40 makale ve kitapdetaylı şekilde taranmış kaynaklar arasından sunulanlardır En eski kaynak 1988yılında en yeni kaynak 2007 yılında yayımlanmıştır Bu kaynaklara dayalı olarakçeşitli performans göstergeleri açıklanmış ve sunulmuştur Matematiksel veistatistiksel yöntemler sınıflandırma bilimi çalışmasında 70 makale ve kitapirdelenmiş kaynaklar arasından sunulanlardır Bu kaynaklardan en eskisi 1970 enyenisi 2008 yılında yayımlanmıştır Yazılım ve kodlama sınıflandırma bilimiçalışmasında 40 makale ve kitap detaylı olarak incelenmiş kaynaklar arasındansunulanlardır Bu kaynaklardan en eskisi 1986 yılında en yenisi 2007 yılındayayımlanmıştır Endüstri uygulamaları ve özellikleri başlığı altında gemi inşaatısektöründe ve liman yönetiminde bulunan ana oyuncular hakkında detaylı bilgilersunulmuştur Bu çalışmaların en eskisi 2005 yılında en yenisi 2008 yılındayayımlanmıştır Bu çalışma ile çok amaçlı karar verme optimizasyonuna ve bulanık mantık temelliçok seçimli karar verme yöntemlerine dayalı yeni genel bir yöntem, yatırımanalizlerinde kullanılabilmesi için sunulmuştur Sunulan yöntem üç ana fazdanoluşmaktadır Bunlardan birincisi ön karar verme aşaması olup 15 adımdanoluşmakta ve yatırım karar modelinin tanımlama ve araştırma kısımlarınıkapsamaktadır ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.