Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü

A new high voltage partial discharge indicator system

Yeni bir yüksek voltaj kısmi deşarj gösterge sistemi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 181084 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

In this thesis work, a new digital partial discharge magnitude indicatorwith LCD display was designed. This system was implemented in highvoltage partial discharge detection and measurement systems. AVRISPIn-System Programmer is used to program the microprocessors usedinside the display unit. The time resolution of the system (one pixel ofthe display unit) is 4 microseconds. The unit is capable of counting thenumber of impulses of the input voltage that is coming from the highvoltage system within user selectable time intervals. The changeablevalues of the time intervals are 2, 4, 6, 8 and 10 seconds. It is alsocapable of showing the maximum value of the impulses in a given timeinterval. This maximum value is a number changing between 0 and 256.By calibration of the system, it was possible to indicate the dischargemagnitudes in picocoulombs.Keywords : HV discharge, microprocessor, impulse, time interval, timeresolution

Summary:

Bu tez çalışmasında LCD göstergeli yeni bir kısmi deşarj büyüklük ölçerdizayn edilmiştir. Bu sistem yüksek voltaj kısmi deşarj araştırma veölçme sistemlerinde denenmiştir. AVRISP In-System Programmer;gösterge sisteminin içerisinde kullanılan mikroişlemcileriprogramlamak için kullanılmıştır. Sistemin çözünürlüğü (göstergeünitesindeki bir piksel) 4 mikrosaniyedir. Ünite; yüksek voltajsisteminden gelen input voltajındaki anlık voltaj atlamalarının sayısınıkullanıcının seçebileceği zaman aralıkları içerisinde sayabilmektedir.Zaman aralıklarının değişen değerleri 2, 4, 6, 8 ve 10 saniyedir. Üniteayrıca verilen zaman aralığındaki anlık voltaj atlamalarının maksimumdeğerini gösterebilmektedir. Bu maksimum değer 0 ile 256 arasındadeğişen bir sayıdır. Sistemin kalibrasyonu sayesinde deşarjbüyüklüklerini picocoulomb cinsinden göstermek mümkün olmuştur.Anahtar Kelimeler : Yüksek voltaj deşarjı, mikroişlemci, anlık voltajatlaması, zaman aralığı, zaman çözünürlüğü