Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İktisat (İngilizce) Anabilim Dalı

A new keynesian approach to labor market and unemployment: The insider-outsider theory

Emek piyasası ve işsizliğe yeni keynesyen bir yaklaşım : İçerdekiler- dışardakiler teorisi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 451599 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

The present study theoretically and empirically examines the persistence of high unemployment in Europe since the 1980s. Failure of standard competitive analysis to provide adequate explanation of involuntary unemployment and labor market rigidity has provoked the New Keynesian economists to develop group of theories to account for such high unemployment rates in the labor market. This thesis mainly tackles the insider-outsider theory in the labor market. The theory focuses its attention on one critical source of market power of incumbent workers, the labor turnover costs. It also considers how labor turnover costs influence insider wages and outsiders' opportunities and how these costs affect employment and unemployment. On the other hand, it is indicated that a unions' power over wages may, to some extent, hinder an economy in recovering from a recession, and the greater the unions' power the bleaker the economy's recovery prospects may become. It also addresses how employment and unemployment move through time, in response to labor market shocks and macroeconomic policies. This study empirically analyzes the main hypothesis of the insider-outsider theory that trade unions have a significant positive effect on the unemployment rate by applying panel data method.

Summary:

Bu çalışma, Avrupa'da 1980'lerden itibaren süregiden yüksek işsizliği teorik ve ampirik olarak incelemektedir. Standart rekabetçi analizin, istek dışı işsizliğe ve emek piyasasındaki rijitliğe yeterli bir açıklama sağlamakta başarısız olması, Yeni Keynesyen iktisatçıları, emek piyasasındaki bu yüksek işsizlik oranlarına ilişkin teoriler geliştirmeleri yönünde teşvik etmiştir. Bu tez, esas olarak, içerdekiler-dışardakiler teorisini ele almaktadır. Bu teori, çalışan işçilerin (içerdekiler) piyasa gücünün gerisindeki önemli faktörlerden olan, işgücü devir maliyetlerine dikkati çekmektedir. Ayrıca, işgücü devir maliyetlerinin, içerdekilerin ücretleri ve dışardakilerin fırsatları ile istihdam ve işsizliği ne şekilde etkilediğini incelemektedir. Diğer taraftan, sendikaların ücretler üzerindeki gücünün, bir ekonominin durgunluktan çıkmasına engel olabileceği üzerinde durulmaktadır; sendikaların gücü arttıkça, ekonominin iyileşme umutları azalmaktadır. Bu çalışmada, emek piyasasına yönelik şoklar ve makroekonomik politikalar karşısında, istihdam ve işsizliğin zaman içinde ne şekilde hareket ettiği konusuna da değinilmektedir. Ayrıca, içerdekiler-dışardakiler teorisinin temel hipotezi olan, sendikaların işsizlik oranı üzerindeki önemli pozitif etkisi, panel data yöntemi ile, ampirik olarak analiz edilmektedir.