Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Makine Mühendisliği Bölümü

A new method to measure vehicle pass-by noise in a finite dimensioned semi-anechoic room

Sınırlı boyutlara sahip yarı-yankısız akustik bir oda içersinde araç geçiş gürültüsü ölçümü için yöntem geliştirilmesi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 269067 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

In this study, a method to predict vehicle pass-by noise in a finitedimensioned, semi-anechoic chamber with chassis dynamometer has beendeveloped. Vehicle noise has been modeled as the summation of theindividual contributions regarding the principal noise components, namely,engine including air intake, front tire and rear tire noises. This methodemploys wave propagation, Doppler shift, and time delay in the estimationof the sound pressure due to each component at points of interest specifiedby relevant standards. An acoustical simulation model has been developed inMaTLAB environment. The model has been applied on two different vehicles.Finally, the predicted sound pressure values are found to be in goodagreement with the corresponding values acquired in outdoormeasurements addressed in ISO 362 for vehicle pass-by noise measurementstandard.

Summary:

Bu çalışmada, şasi dinamometresine sahip, sınırlı boyutlardaki, yarıyankısızakustik bir oda içerisinde araç geçiş gürültüsünü öngörmeye imkanveren yeni bir yöntem geliştirilmiştir. Araç gürültüsü; temel gürültükaynakları olan motor, ön tekerlek ve arka tekerleğin ayrı ayrı katkılarınıntoplamı olarak modellenmiştir. Her bir kaynağın standartta belirtilenmesafedeki gürültü değerlerinin hesaplanmasında; dalga yayılımı, DopplerKayması ve zaman gecikmesi olguları kullanılmıştır. Benzetim modeli MaTLAByazılımı içinde geliştirilmiştir ve iki farklı araç üstünde uygulanmıştır. Sonolarak; öngörülen ses basıncı düzeyi değerleri, ISO 362'de tanımlanan ilgilidış mekan ölçümleriyle elde edilen değerlerle karşılaştırılmıştır ve uyumluoldukları anlaşılmıştır.