Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü

A new stack architecture for sensor networks

Algılayıcı ağları için yeni bir yığıt mimarisi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 181042 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ABSTRACTA NEW STACK ARCHITECTURE FOR SENSOR NETWORKSEROĞLU, MuammerM.Sc., Department of Electrical and Electronics EngineeringSupervisor: Prof. Dr. Semih B LGENSeptember 2006, 80 pagesIn this thesis, a new stack architecture for sensor networks is proposed. The stackconsists of the following layers: application, query, aggregation, network, MACand physical. Various algorithms are implemented using this stack and it isshown that this stack is modular.Following an overview of sensor networks, the previous protocol stacksuggestions for sensor networks are examined. Sensor network algorithms thatcan be classified as sensor data management systems are surveyed and comparedwith each other. Four of the surveyed algorithms, namely, TAG, SynopsisDiffusion, Tributary-Delta and Directed Diffusion are implemented using theintroduced stack. The implementation is performed using a sensor network modeldeveloped with OMNeT++ simulator. The simulation results are compared to theioriginal results of these algorithms. Obtaining similar results, the stack andalgorithm implementations are validated, moreover, it is shown that the stackdoes not induce any performance degradation.Using the implementation details of the algorithms, the modularity of thesuggested stack is demonstrated. Finally, additional benefits of the stack arediscussed.Keywords: Sensor networks, protocol stackSource codes and executable files of the simulations can be found in?Appendix.zip? file in this CD.ii

Summary:

ÖZALGILAYICI AĞLARI Ç N YEN B R YIĞIT M MAR SEROĞLU, MuammerYüksek Lisans, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği BölümüTez Danışmanı: Prof. Dr. Semih B LGENEylül 2006, 80 sayfaBu tezde algılayıcı ağları için yeni bir yığıt mimarisi önerilmiştir. Bu yığıt;uygulama, sorgu, birleştirme, ağ, bağlantı ve fiziksel katmanlar olmak üzere altıkatmandan oluşmaktadır. Bu katman yapısı farklı senaryolarda denenmiş vemodüler olduğu gösterilmiştir.Algılayıcı ağları hakkında verilen özet bilgiden sonra önceki yığıt önerileriincelenmiştir. Algılayıcı veri yönetimi sistemleri adı altında sınıflandırılabilecekalgoritmalar ayrı ayrı incelenerek karşılaştırılmıştır. Sunulan yığıt mimarisiniiçeren bir algılayıcı ağı modeli geliştirilmiş ve bu yapıyla incelenenalgoritmalardan dört tanesi uygulanmıştır. Benzetimlerden elde edilen sonuçlarile uygulanan algoritmaların yayınlarındaki sonuçlar karşılaştırılmıştır.Sonuçların benzerliği sayesinde önerilen yığıt mimarisi ve algoritmaiuygulamaları doğrulanmış, ayrıca bu yığıtın performans kaybına yol açmadığıgösterilmiştir.Algoritmaların uygulama detayları kullanılarak bu tezde önerilen yığıtmimarisinin modülaritesi doğrulanmıştır. Son olarak önerilen yapının diğergetirileri tartışılmıştır.Anahtar kelimeler: Algılayıcı ağları, protokol yığıtıBenzetimlerin kaynak kodları ve çalıştırılabilir dosyaları ?Appendix.zip?dosyasında bulunmaktadır.ii