Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Fen Bilimleri ve Teknolojileri Anabilim Dalı

A new technology foresight model and its application in Turkish defense industry for aerospace communication technologies of 2040

Yeni bir teknoloji öngörü modeli ve Türk savunma sanayii'nde 2040 yılı hava ve uzay haberleşme teknolojileri için uygulaması

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 530040 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

A new technology foresight model -Foresight Periscope Model (FPM)- and Foresight Functional Framework (FFF) with its catchy acronym FORESIGHT of which each letter corresponds to the functions of foresight developed by the researcher are used as a base with the integration of Foresight Method Selection Algorithm (FMSA) developed within this dissertation. The application of integrated model is implemented for aerospace communication technologies' foresight in Turkish Defense Industry for 2040. Three segments of FPM -resources, methodology and futures' strategies- are evaluated by FMSA which is coherent with the functions in FFF. All suggested core and supportive methods given as the outputs of FMSA are conducted and analyzed for the stated technical subject within this dissertation. Suggested participative methods like expert panels with their sub-methods and Delphi technique are realized to build different future scenarios. The outcomes of methods' analysis are set forth with charts and graphs in technical details with the comments of the researcher. The scenario is determined by the methots' results for the preferred future. The strategy including the policy recommendations is established for the preferred scenario and of which actions are shown on the roadmap prepared for 2040 for the aerospace communication technologies in Turkish Defense Industry. Keywords: Foresight Periscope Model (FPM), Foresight Functional Framework (FFF), Foresight Method Selection Algorithm (FMSA), Aerospace Communication Technologies, Turkish Defense Industry 

Summary:

Araştırmacı tarafından geliştirilmiş olan, yeni bir teknoloji öngörü modeli –Öngörü Periskop Modeli (ÖPM)- ve her harfi bir işleve denk gelen, kolay hatırlanan FORESIGHT akronimi ile ifade edilen Öngörü İşlevsel Çerçevesi (ÖİÇ) bu araştırma kapsamında geliştirilen Öngörü Metot Seçme Algoritması (ÖMSA) ile birleştirilmiştir. Modelin birleştirilmiş şekli temel alınmış, Türk Savunma Sanayii'nde uzay ve hava haberleşme teknolojilerinin 2040 yılı öngörüsü için uygulaması gerçeklenmiştir. ÖPM'nin üç katmanı –özkaynaklar, metodoloji, gelecekler stratejileri- ÖİÇ'deki işlevler ile tutarlı çalışan ÖMSA ile değerlendirilmektedir. Bu tezde ÖMSA'nın çıktıları olarak verilen tüm öz ve destekleyici metotlar, belirtilen teknolojik alan için uygulanmış ve analiz edilmiştir. ÖMSA ile önerilen uzman panelleri ve Delphi tekniği gibi katılımcı metotlar alt metotları ile birlikte farklı geleceklerin senoryolarını oluşturmak için gerçeklenmiştir. Metot analizlerinin çıktıları teknik detayda ve karşılaştırmalı şekilde çizelge ve grafikler ile araştırmacının yorumları ile verilmektedir. Metotların sonuçları tarafından tercih edilen geleceğe uygun senaryo belirlenmektedir. Tercih edilen senaryo için politika önerilerini içeren strateji oluşturularak, stratejinin eylemleri Türk Savunma Sanayii'nde 2040 yılı hava ve uzay haberleşme teknolojileri için hazırlanan yol haritasında gösterilmektedir. Anahtar Kelimeler: Öngörü Periskop Modeli (ÖPM), Öngörü İşlevsel Çerçevesi (ÖİÇ), Öngörü Metot Seçme Algoritması (ÖMSA), Hava-Uzay Haberleşme Teknolojileri, Türk Savunma Sanayii