Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İnşaat Mühendisliği Bölümü

A nonlinear equivalent frame model for displacement based analysis of unreinforced brick masonry buildings

Tuğla yığma yapıların deplasmana bağlı ananlizi için doğrusal olmayan eşdeğer çerçeve modeli

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 286092 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Although performance based assessment procedures are mainly developed for reinforced concrete and steel buildings, URM buildings occupy significant portion of building stock in earthquake prone areas of the world as well as in Turkey. Variability of material properties, non-engineered nature of the construction and difficulties in structural analysis of perforated walls make analysis of URM buildings challenging. Despite sophisticated finite element models satisfy the modeling requirements, extensive experimental data for definition of material behavior and high computational resources are needed. Recently, nonlinear equivalent frame models which are developed assigning lumped plastic hinges to isotropic and homogenous equivalent frame elements are used for nonlinear modeling of URM buildings.The work presented in this thesis is about performance assessment of unreinforced brick masonry buildings in Turkey through nonlinear equivalent frame modeling technique.Reliability of the proposed model is tested with a reversed cyclic experiment conducted on a full scale, two-story URM building at the University of Pavia and a dynamic shake table test on a half scale, two story URM building at the Ismes Laboratory at Bergamo. Good agreement between numerical and experimental results is found.Finally, pushover and nonlinear time history analyses of three unreinforced brick masonry buildings which are damaged in 1995 earthquake of Dinar is conducted using the proposed three dimensional nonlinear equivalent model. After displacement demands of the buildings are determined utilizing Turkish Earthquake Code 2007, performance based assessment of the buildings are done.

Summary:

Performansa dayalı değerlendirme yöntemleri her ne kadar öncelikle betonarme ve çelik binalar için geli?tirilmi? olsa da, yığma yapılar bugün dünyanın depreme eğilimli bir çok bölgesinde ve Türkiye?de yapı stoğunun önemli bir kısmını olu?turmaktadır. Yığma yapıların malzeme özelliklerindeki deği?kenlik, mühendis hizmeti görmeden yapılmı? olu?ları ve bo?luklu duvarların yapısal değerlendirilmesindeki güçlükler analiz edilmelerini güçle?tirmektedir. Geli?mi? sonlu elemanlar modelleri modelleme ihtiyacını kar?ılasa da malzeme davranı?ını tanımlayabilmek için çok sayıda deneysel veri gerekmekte ve çok fazla hesaplama eforu istemektedir. Son dönemlerde e?yönlü ve bağda?ık e?değer çubuk elemanlarla olu?turulan yığma bina modellerine yığılı plastik mafsallar atanarak olu?turulan doğrusal olmayan çubuk çerçeve modelleri, yığma yapıların modellenmesinde kullanılmaktadır.Bu çalı?mada Türkiye?de bulunan tuğla yığma yapıların doğrusal olmayan çubuk çerçeve elemanlarla modellenerek performansa bağlı değerlendirilmesi tarif edilmektedir.Önerilen modelin güvenilirliği Pavia Üniversitesi?nde gerçek boyutlu ve iki katlı bir yığma bina üzerinde gerçekle?tirilen döngüsel itme deneyi ve Bergamo?da bulunan ?smes Loratuarı?nda yarı ölçekli ve iki katlı bir yığma bina üzerinde gerçekle?tirilen dinamik sarsma tablası deneyiyle kar?ıla?tırılarak sınanmı?tır. Deneysel ve sayısal sonuçlar arasında tatmin edici bir uyum gözlemlenmi?tir.Son olarak 1995 Dinar depreminde hasar gören üç adet tuğla yığma binanın statik itme ve zaman tanım alanında doğrusal olmayan dinamik analizleri, doğrusal olmayan e?değer çerçeve metoduna göre olu?turulan üç boyutlu bilgisayar modeli kullanılarak yapılmı?tır. 2007 Türkiye Deprem Yönetmeliği?ne göre binaların deplasman istemi hesaplandıktan sonra performansa dayalı değerlendirmeleri yapılmı?tır.