Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü / Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı

A normalized set of force and permeance data for doubly-salient magnetic geometries

Çift taraflı çıkık kutuplu yapılar için normalize edilmiş moment ve permeans veri tabanı

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 238302 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

In this study, a model is developed to represent doubly-salient magnetic circuits and to fit finite element analysis for the aim of obtaining a set of normalized normal force, tangential force, and permeance variation data. To obtain the desired data FE field solution method is used. The reliability of finite element results have been verified by three steps; first, comparing the numerical results with analytically calculated permeance, second, by solving two switch reluctance motors and comparing the results with the measurements of static torque and flux linkage. The third step is by using the normalized data obtained by solving the model with the aid of an available software that is capable to predict the behavior of switched reluctance motors. Once the reliability of the data is assured, the desired data set is produced and presented in tables.

Summary:

Bu çalışmada, çift çıkıklı manyetik devreleri temsil etmesi için normalize edilmiş dik kuvvet, teğet kuvvet ve manyetik iletkenlik değişimi verisi elde etmek üzere sonlu eleman analizleri uyumlu bir model geliştirilmiştir. Gerekli veriyi elde etmek için Sonlu Eleman alan çözüm metodu kullanılmıştır. Sonlu eleman sonuçlarının güvenililirliği üç adımda doğrulanmıştır; ilk adımda sayısal sonuçlar ile analitik olarak hesaplanan manyetik iletkenlik karşılaştırılmış, ikinci adımda iki tane anahtarlamalı relüktans motoru çözülmüş ve statik moment ve akı çözümleri ölçüm sonuçları ile karşılaştırılmıştır. Üçüncü adımda modelin çözümü ile elde edilen normalize edilmiş veri, anahtarlamalı relüktans motorların davranışlarını kestirebilecek bir bilgisayar programda kullanılmıştır. Verilerin güvenililirliği sağlandığında, veri kümeleri üretilmiş ve tablolarda gösterilmiştir.