Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı

A novel method for the quantification of coronary artery stenosis: A 2d QCA system

Koroner arter tıkanıklıklarının niceliksel ölçümü için yeni bir metot: 2 boyutlu NKA sistemi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 416658 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

According to reports published by WHO, vascular diseases are leading cause of death and it is very widespread in both developing and developed countries. Therefore, diagnosis of coronary artery diseases plays an important role on health of the whole world. Although there exist many different imaging modalities used for coronary artery imaging like CTA, DSA and MRI, the most commonly used imaging modality in clinics is XRA. Using XRA images, interventional cardiologists give a decision about the treatment planning by investigating anatomic characteristics of stenotic coronary artery. Most of the clinicians do not have QCA tools to quantify the degree of stenosis automatically and they have to inspect the stenosis visually depending on their experience. Since visual inspection of a stenosis depends on the experience of the clinicians, clinicians are not able to agree on the severity of the same stenosis. This phenomenon is called as subjective interpretation and causes wrong decisions about the treatment planning. We propose a remedy to this phenomenon with a novel semi-automatic 2D QCA system which quantifies the stenosis severity by using the anatomical properties of the stenotic region. QCA system we have proposed is based on the deformable splines and their optimization using dynamic programming. Finally, 2D lesion characteristics are compared with the FFR which is a gold standard technique on the determination of functional severity of a stenosis. In this way, the proposed algorithm is validated and correlation between 2D lesion characteristics and functional severity of a stenosis is investigated.

Summary:

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından yayınlanan raporlara göre, kalp damar hastalıkları ölümcül hastalıkların başında geliyor ve özellikle gelişen/gelişmekte olan ülkelerde çok yaygın. Bu yüzden, koroner arter hastalıklarının teşhisi dünya sağlığı için önemli bir role sahip. BTA, SÇA ve MRG gibi birçok farklı koroner damar görüntüleme teknikleri olmasına rağmen, klinikte en çok kullanılan görüntüleme metodu X-Işını Anjiyosu(XIA) dur. Girişimsel kardiyologlar, X-Işını Anjiyo görüntüleriyle tıkanık koroner damarın anatomik özelliklerini inceleyerek tedavi planlaması hakkında karar verirler. Birçok klinisyenin tıkanıklık oranını otomatik ve sayısal olarak saptayacak NKA araçları yok ve tıkanıklık oranını kendi tecrübesine dayanarak ve görsel olarak incelemek zorundalar. Tıkanıklık derecesinin görsel yolla incelenmesi klinisyenin kendi tecrübesine bağlı olduğu için, klinisyenler aynı tıkanık koroner damara bakarak darlık derecesi hakkında ortak görüşe varamazlar. Bu olay, subjektif yorumlama olarak adlandırılır ve hatalı tedavi planlanmasına sebebiyet verir. Darlık derecesini, tıkanıklık bölgesinin anatomik özelliklerini nicel olarak ifade eden yeni, yarı-otomatik 2 boyutlu bir Nicel Koroner Anjiyosu (NKA) sistemi sunarak bu probleme bir çözüm öneriyoruz. Önerdiğimiz yeni NKA sistemi, esnek yılanlar yöntemi ve bu yılanların dinamik programlama yoluyla optimizasyonuna dayanır. Son olarak da, 2 boyutlu lezyon özelliklerini, damar tıkanıklığının fonksiyonel önemini belirlemede altın standart olarak kullanılan FAR sonuçlarıyla karşılaştırıldı. Böylelikle, önerilen algoritmanın validasyonu yapıldı ve 2 boyutlu lezyon özellikleriyle tıkanıklığın fonksiyonel önem derecesi arasındaki korrelesyonu incelendi.