Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü

A Novel synthesis of polyhydroxycyclohexane derivatives

Polihidroksi siklohekzan türevlerinin yeni bir yöntemle sentezi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 93420 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ABSTRACT A NOVEL SYNTHESIS OF POLYHYDROXYCYCLOHEXANE DERIVATIVES ERTAŞ, Murat M. S. Department of Chemistry Supervisor: Prof. Dr. Metin BALCI November 2000, 72 pages Polyhydroxycyclohexane derivatives are biologically active compounds and exist in the structure of some natural products that act as glycosidase inhibitors or metabolic regulators in the organism. For the synthetic pathway of these interesting compounds, the easily handled starting material 1,3-cyclohexadiene was used as a precursor. The product obtained by the [2+2] dichloroketene addition was reduced and singlet oxygen ene reaction of the formed product was investigated. The reduction product was also subjected to Baeyer-Villeger oxidation and converted to lactone product and then reduced with lithium aluminium hydride. Another singlet oxygen ene reaction was applied to the system to insert another oxygen functional group. Polyhydroxy cyclohexane derivatives was then readily synthesized. Keywords: polyhydroxycyclohexane derivatives, dichloroketene addition, singlet oxygen ene reaction. m

Summary:

öz POLfflffiROKSI SİKLOHEKZAN TÜREVLERİNİN YENİ BİR YÖNTEMLE SENTEZİ ERTAŞ, Murat Yüksek Lisans, Kimya Bölümü Tez Yöneticisi: Prof. Dr. Metin BALCI Kasım 2000, 72 sayfa Polihidroksi siklohekzan türevleri biyolojik olarak aktif bileşikler olup kimi doğal ürünlerin yapılarında bulunurlar; glikosidaz inhibitörü veya organizmada metabolik düzenleyici olarak iş görürler. Bu ilginç bileşiklerin sentetik yaklaşımı için, kolayca bulunabilen 1,3-siklohekzadien bileşiği başlangıç maddesi olarak kullanıldı. Bu bileşiğe [2+2] diklorketen katılmasıyla elde edilen bileşik indirgendi ve oluşan ürünün singlet oksijen reaksiyonu incelendi. İndirgenme ürünü ayrıca Baeyer-Villeger yükseltgenmesine tabi tutulup lakton ürününe çevrildi ve ikinci kez lityumaluminyumhidrür ile indirgendi. Bu sisteme de diğer bir fonkiyonel oksijen grubu ilave etmek için singlet oksijen en reaksiyonu uygulandı. Böylece polihidroksi siklohekzan türevleri kolay bir şekilde sentezlendi. Anahtar kelimeler: polihidroksi siklohekzan türevleri, diklor keten katılması, singlet oksijen en reaksiyonu iv