Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İnşaat Mühendisliği Bölümü

A numerical study on beam stability in eccentrically braced frames

Dış merkez çelik çaprazlı çerçeve sistemlerinde kiriş stabilitesinin nümerik incelenmesi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 269085 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

A two-phase research program was undertaken numerically to assess the behavior of the beam outside of the link that is designed for overstrength of the link in eccentrically braced frames (EBFs). In the first phase, software was developed to conduct a statistical analysis of the typical cases designed according to the AISC Seismic Provisions for Structural Steel Buildings. In this analysis, it was noticed that most of the statistically analyzed cases do not satisfy the code requirement provided for overstrength factor. Furthermore, the analyses results revealed that troublesome designs are highly influenced by normalized link length and slenderness of the beam. In this phase, redistribution of forces between beam and brace after the yielding of beam was also studied and it was observed that the forces not carried by the yielded beam are taken by the brace. In second phase, a total of 91 problematic designs were analyzed on finite element program to investigate the effective parameters on the overstrength issue, and overall and local stability of the beam outside of the links. According to analysis results, it was observed that unbraced beam length and flange slenderness are responsible for the stability of the system. Based on these results, the boundary values were suggested to prevent lateral torsional buckling of the beam and local buckling of the brace connection panel separately. Moreover, the overstrength factor specified by code was found conservative for the intermediate and long links although it is fit for the short links.

Summary:

Dışmerkez çelik çaprazlı çerçeve sistemlerinde (EBFs) bağ kirişinde oluşan dayanım fazlalığına göre tasarlanan bağ kirişi dışında kalan kirişin davranışını değerlendirmek için numerik olarak iki fazlı araştırma programı yürütülmüştür. İlk fazda, AISC Çelik Yapılar için Sismik Şartname'ye göre tasarlanmış tipik durumların istatistiksel analizini yürütmek için bilgisayar yazılımı geliştirilmiştir. Bu analizde, istatistiksel olarak analiz edilmiş durumların birçoğunun şartnamede verilmiş dayanım fazlalılığı faktör şartını sağlamadığı görülmüştür. Bunun yanında, analiz sonuçları problemli tasarımların normalize edilmiş bağ kirişi uzunluğu ve kirişin narinliği tarafından yüksek derecede etkilendiğini göstermiştir. Bu fazda, kirişin akmasından sonra kiriş ve çapraz arasındaki yük dağılımı da incelenmiş ve akmış kiriş tarafından taşınamayan yüklerin çapraz tarafından taşındığı görülmüştür. İkinci fazda, toplam 91 problemli tasarım, dayanım fazlalılığı sorunu ve bağ kiriş dışında kalan kirişin genel ve yerel stabilitesi üzerinde etkin olan parametreleri araştırmak için sonlu elemanlar programında analiz edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre mesnetlenmemiş kiriş uzunluğunun ve tabla narinliğinin sistemin stabilitesinden sorumlu olduğu gözlemlenmiştir. Bu sonuçlara göre, kirişte yanal burulmayı ve çapraz bağlantı panelinde yerel burulmaları önlemek için ayrı ayrı sınır değerleri önerilmiştir. Ayrıca, şartnamede belirtilen dayanım fazlalığı faktörü kısa bağ kirişleri için uygun olduğu halde, orta uzunluklu ve uzun bağ kirişleri için konservatif bulunmuştur.