Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı

A numerical study on response factors for steel plate shear wall systems

Çelik plakalı perde duvar sistemlerin davranış katsayılarının nümerik olarak incelenmesi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 255800 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Design recommendations for steel plate shear wall (SPSW) systems have recently been introduced into seismic provisions for steel buildings. Response modification, overstrength, and displacement amplification factors for SPSW systems presented in the design codes were based on professional experience and judgment. A numerical study has been undertaken to evaluate these factors for SPSW systems. Forty four unstiffened SPSWs possessing different geometrical characteristics were designed based on the recommendations given in the AISC Seismic Provisions. Bay width, number of stories, story mass, and steel plate thickness were considered as the prime variables that influence the response. Twenty records were selected to include the variability in ground motion characteristics. In order to provide a detailed analysis of the post-buckling response, three-dimensional finite element analyses were conducted for the 44 structures subjected to the selected suite of earthquake records. For each structure and earthquake record two analyses were conducted in which the first one includes geometrical nonlinearities and the other one includes both geometrical and material nonlinearities, resulting in a total of 1760 time history analysis. In this thesis, the details of the design and analysis methodology are given. Based on the analysis results response modification, overstrength and displacement amplification factors for SPSW systems are evaluated.

Summary:

Deprem şartnamelerinde çelik plakalı perde duvarlarla ilgili tasarım kurallarına yeni yeni yer verilmeye başlanmıştır. Şartnamelerde, çelik plakalı perde duvar sistemler için taşıyıcı sistem davranış katsayısı, dayanım fazlalığı ve deplasman büyütme katsayılarına ilişkin bazı değerler yer almaktadır, fakat bu değerler çoğunlukla mühendislik deneyimine dayalıdır. Bahsedilen katsayıların tayini için parametrik bir çalışma yapılmıştır. Öncelikle, farklı geometrik özelliklere sahip 44 tane çelik plakalı perde duvar sistemli yapı, AISC Deprem Yönetmeliği'ne göre tasarlanmıştır. Parametrik çalışmada değişken olarak, plaka kalınlığı, plaka görünüm oranı (en-boy oranı), kat sayısı ve kat kütlesi alınmıştır. Parametrik çalışma için yer hareketlerinin özelliklerinde değişkenlikler olması açısından 20 farklı yer hareketi seçilmiştir. Burkulma sonrası davranışı gözlemlemek amacıyla çelik plakalı perde duvar sistemler 3 boyutlu sonlu elemanlar metodu kullanılarak modellenmiş ve 44 yapının herbirinin davranışı, seçilen 20 adet yer hareketi altında incelenmiştir. Her yapı ve yer hareketi için iki tür analiz yapılmıştır. İlkinde sadece geometrik düzensizliklere, ikincisinde ise hem geometrik düzensizliklere hem de malzeme düzensizliklerine yer verilmiştir. Böylelikle, toplam 1760 adet zaman tanım alanı analizi yapılmıştır. Bu tezde, çelik plakalı perde duvarların tasarım ve analizlerinin detaylarından bahsedilmiştir. Çelik plakalı perde duvarların taşıyıcı sistem davranış katsayısı, dayanım fazlalığı ve deplasman büyütme katsayıları, analiz sonuçlarına göre irdelenmiştir.