Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Makine Mühendisliği Anabilim Dalı

A numerical study on special truss moment frames

Moment aktaran kafes kiriş sistemleri üzerine bir nümerik çalışma

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 255837 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

A three-phase numerical study was undertaken to address some design issues related with special truss moment frames (STMFs). In the first phase, the design approaches for distribution of shear strength among stories were examined. Multistory STMFs sized based on elastic and inelastic behavior were evaluated from a performance point of view. A set of time history analysis was conducted to investigateperformance parameters such as the interstory drift ratio and the plastic rotation at chord member ends. The results of the analysis reveal that the maximum interstory drifts are not significantly influenced by the adopted design philosophy while considerable differences are observed for plastic rotations. In the second phase, the expected shear strength at vierendeel openings was studied through threedimensional finite element modeling. The results from finite element analysis reveal that the expected shear strength formulation presented in the AISC Seismic Provisions for Structural Steel Buildings is overly conservative. Based on the analysis results, an expected shear strength formula was developed and is presented herein. In the third phase, the effects of the load share and slenderness of Xdiagonalsin the special segment on the performance of the system were evaluated. Lateral drift, curvature at chord member ends, axial strain at X-diagonals and base shear were the investigated parameters obtained from a set of time history analysis. The results illustrate that as the load share of X-diagonals increases, the deformations decreases. Moreover, the slenderness of X-diagonals is not significantly effective on the system performance.

Summary:

Moment aktaran kafes kiriş sistemleri (STMF) ile ilgili bazı dizayn konularını ele almak için üç fazlı bir nümerik çalışmaya başlanmıştır. Birinci fazda, katlar arasındaki kesme dayanımının dağılımı için dizayn yaklaşımları incelenmiştir. Elastik ve inelastik davranışa göre boyutlandırılan çok katlı STMF sistemler performans açısından değerlendirilmiştir. Katlar arası ötelenme oranı ve başlık elemanları sonlarındaki plastik dönme gibi performans parametrelerini incelemek için bir takım zaman tanım analizleri yapılmıştır. Analiz sonuçları maksimum katlar arası ötelenmelerin uygulanan dizayn felsefesinden önemli derecede etkilenmediğini gösterirken, plastik dönmeler için önemli farklar gözlenir. İkinci fazda, üç boyutlu sonlu eleman modellemesi ile vierendeel açıklığında beklenen kesme dayanımı araştırılmıştır. Sonlu eleman analizlerinden elde edilen sonuçlar, AISC Çelik Yapılar için Sismik Şartname de bulunan beklenen kesme mukavemeti formülünün aşırıderecede güvenli tarafta kaldığını göstermektedir. Analiz sonuçlarına dayanılarak, bir beklenen kesme dayanımı formülü geliştirilmiş ve burada sunulmuştur. Üçüncü fazda, özel segmentteki X-diyagonallerin narinliğinin ve yük paylaşımının, sistemin performansı üzerindeki etkileri değerlendirilmiştir. Yatay ötelenme, başlık elemanı sonlarındaki eğrilik, X-diyagonallerdeki eksenel birim uzama ve taban kesme kuvveti, bir takım zaman tanım analizlerinden elde edilen ve incelenen parametrelerdir. Sonuçlar, X-diyagonallerin yük paylaşımının artması ile deformasyonlarda azalma olduğunu göstermektedir. Ayrıca, X-diyagonallerinnarinliğinin sistemin performansı üzerinde önemli bir etkisi yoktur.