Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İnşaat Mühendisliği Bölümü

A numerical study on the dynamic behaviour of gravity and cantilever retaining walls with granular backfill

Granüler dolgulu ağırlık ve ankastre istinat duvarlarının dinamik davranışı üzerine nümerik bir çalışma

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 199285 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ABSTRACTA NUMERICAL STUDY ONTHE DYNAMIC BEHAVIOUR OF GRAVITY AND CANTILEVERRETAINING WALLS WITH GRANULAR BACKFILLYıldız, ErsanPh.D., Department of Civil EngineeringSupervisor : Prof. Dr. M. Yener ÖzkanFebruary 2007, 160 pagesDynamic behaviour of gravity and cantilever retaining walls is investigated byfinite element method, incorporating the nonlinear elasto-plastic materialproperties of soil and seperation of the wall and backfill. Two dimensional finiteelement models are developed employing the finite element software ANSYS. Thewall is modelled to rest on a soil layer allowing translational and rotationalmovements of the wall. Soil-wall systems are subjected to harmonic and realearthquake motions with different magnitude and frequency characteristics at thebase. The maximum lateral force and its application point during dynamic loadingare determined for each case. It is observed that the frequency content of the basemotion has a significant influence on the dynamic lateral soil pressures and thelateral forces considerably increase as the base motion frequency approaches thefundamental frequency of the soil layer. The maximum lateral thrusts calculatedby finite element analyses are generally found to be greater than those suggestedby Mononobe-Okabe method and experimental findings. Nevertheless, thelocations of the application point obtained by finite element method are found tobe in good agreement with the results of experimental studies.Keywords : Seismic earth pressure, Retaining wall, Finite element methodiv

Summary:

ÖZGRANÜLER DOLGULU AĞIRLIK VEANKASTRE İSTİNAT DUVARLARININ DİNAMİKDAVRANIŞI ÜZERİNE NÜMERİK BİR ÇALIŞMAYıldız, ErsanDoktora, İnşaat Mühendisliği BölümüTez Yöneticisi : Prof. Dr. M. Yener ÖzkanŞubat 2007, 160 sayfaAğırlık ve ankastre istinat duvarlarının dinamik davranışı sonlu elemanlar metodukullanılarak incelenmiştir. Analizlerde zemin elasto-plastik malzeme olarakmodellenmiş, dinamik hareket sırasında duvar ile zeminin birbirinden ayrılmasıgözönüne alınmıştır. Analizler ANSYS programı kullanılarak oluşturulan ikiboyutlu sonlu elemanlar modelleri ile yapılmıştır. Duvar, bir temel zemini tabakasıüzerinde yeralacak şekilde modellenerek, yanal ötelenme ve dönme hareketleriniyapabilmesi sağlanmıştır. Oluşturulan zemin-duvar sistemleri tabanlarına değişikbüyüklük ve frekans özelliklerinde harmonik hareketler ve gerçek depremhareketleri uygulanmıştır. Dinamik yükleme sırasında oluşan maksimum yanalkuvvet ve tatbik noktası incelenen her durum için belirlenmiştir. Taban hareketifrekans içeriğinin yanal toprak basınçları üzerinde önemli etkisinin olduğugözlenmiştir. Nümerik analizler ile elde edilen maksimum yanal kuvvet sonuçları,genellikle Mononobe-Okabe metodu ve deneysel çalışmalardan elde edilensonuçlardan yüksek çıkmaktadır. Diğer yandan, tatbik noktası lokasyonlarının,ağırlık ve ankastre duvarlar için yapılan deneysel sonuçlarla uyumlu olduğugörülmüştür.Anahtar Kelimeler : Sismik toprak basıncı, İstinat duvarı, Sonlu elemanlar metoduv