Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı

A one-line numerical model for shoreline evolution under the interaction of wind waves and offshore breakwaters

Rüzgar dalgaları ve açık deniz dalgakıranı etkileşimi altında kıyı çizgisi hareketi için tek-çizgi sayısal modeli

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 180934 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

A numerical model based on one-line theory is developed to evaluate the windwave driven longshore sediment transport rate and shoreline change. Modelperforms wave transformation from deep water through the surf zone andcomputes the breaking parameters. The formula of longshore sediment transportrate used in the numerical model is selected as a result of comparative studies withthe similar expressions and the field measurements. Offshore breakwater moduleof the numerical model is developed to compute the change of shoreline behindsingle or multiple offshore breakwaters. The validity of the numerical model wasconfirmed by comparing model results with the shoreline change given within thesheltered zone behind the offshore breakwaters. A series of offshore breakwatersare hypothetically proposed for a case study where a series of groins wereconstructed whose numerical model results qualitatively matched well with thefield measurements. The results of the influences of offshore breakwaters on theshoreline predicted by the model are discussed comparatively with the case study.Keywords: Shoreline Change, Longshore Sediment Transport, OffshoreBreakwater, One-line Theory

Summary:

Rüzgar dalgalarının neden olduğu kıyı boyu katı madde taşınımını ve kıyı çizgisideğişimini değerlendirmek için tek-çizgi teorisi temel alınarak sayısal bir modelgeliştirilmiştir. Model, rüzgar dalgalarının derin denizden kırılma bölgesine kadarolan transformasyonunu vermekte ve kırılma parametrelerini hesaplamaktadır.Sayısal modelde kullanılan kıyı boyu katı madde taşınımı denklemi benzerdenklemlerle ve saha ölçümleriyle yapılan karşılaştırmalı çalışma sonucuseçilmiştir. Tek ya da birden çok açık deniz dalgakıranının arkasındaki kıyı çizgisideğişimini hesaplamak için sayısal programın açık deniz dalgakıran modulügeliştirilmiştir. Sayısal modelin geçerliliği model sonuçlarının açık denizdalgakıranının arkasında korunan alandaki kıyı çizgisi değişimi ile kıyaslanarakgösterilmiştir. Saha ölçümü ile model sonuçları nitelik olarak uyum gösteren serimahmuzların yapılmış olduğu bir uygulamada seri açık deniz dalgakıranlarıhipotetik olarak önerilmiştir. Açık deniz dalgakıranlarının kıyı çizgisi üzerindekimodelle tahmin edilen etkileri uygulama ile karşılaştırmalı olarak tartışılmıştır.Anahtar Kelimeler: Kıyı Çizgisi Değişimi, Kıyı Boyu Katı Madde Taşınımı,Açık Deniz Dalgakıranı, Tek-çizgi Teorisi