Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü

A Parametric study of surge and flow instabilities in compression systems

Kompresyon sistemlerindeki dalgalanma ve akış kararsızlıklarının bir parametrik çalışması

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 116149 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

m ABSTRACT A PARAMETRIC STUDY OF SURGE AND FLOW INSTABILITIES IN COMPRESSION SYSTEMS Burtaşkıray, Deniz M.S., Department of Mechanical Engineering Supervisor : Prof. Dr. Kahraman Albayrak Co-Supervisor : Prof. Dr. O.Cahit Eralp June 2001, 87 pages This thesis analyzes surge and flow instabilities in a gas compression system. The compression system consists of a centrifugal compressor, a pipe and a throttle valve. In this study, a nonlinear lumped parameter model is used. The gas flow inside the pipeline is modeled by discrete elements in which the flow is assumed to be one dimensional, viscous, and compressible. The throttle valve is modeled by a single element where the pressure drop across it is predicted by an empirical relation. A numerical scheme is adopted to the model to solve the governing equations. A new relaxation time model is used in this study to determine the relation between instantaneous and steady-state compressor pressure rise. A parametric study is done for air to see how the change of the pipe length, pipe diameter, and the friction coefficient of the throttle valve affect the response of the system. On the other hand, a new compressor characteristics curve is adopted to the model. The transient response of the compression system is presented for both compressor characteristics curve. The effect of the pipe parameters on surge margins is discussed in the study. Keywords: Mathematical Model, MacCormack Method, Relaxation Time Model, Parametric Study, Surge Margins.

Summary:

IV ÖZET KOMPRESYON SİSTEMLERİNDEKİ DALGALANMA VE AKIŞ KARARSIZLIKLARININ BİR PARAMETRİK ÇALIŞMASI Burtaşkıray, Deniz Yüksek Lisans, Makina Mühendisliği Bölümü Tez Yöneticisi : Prof. Dr. Kahraman Albayrak Ortak Tez Yöneticisi : Prof. Dr. O.Cahit Eralp Haziran 2001, 87 sayfa Bu tez, bir gaz kompresyon sistemindeki dalgalanma ve akış kararsızlıklarım analiz eder. Tezdeki kompresyon sistemi, bir santrifüj kompressor, bir boru ve bir kısma valfından meydana gelir. Bu çalışmada, lineer olmayan parçalı parametre modeli kullanılır. Boru hattı içindeki gaz akışı, içinde akış bir-boyutlu, viskoz, ve sıkıştırılabilir kabul edilen ayrılmış elemanlar vasıtasıyla modellenir. Kısma valfı, basınç düşümü ampirik bir bağıntı kullanılarak bulunan bir tek eleman ile modellenir. Denklemleri çözmek için modele bir nümerik metod adapte edilir. Ani ve sürekli durumdaki kompresör basınç artışı arasındaki ilişkiyi tayin etmek için bu çalışmada yeni bir relakzasyon zaman modeli kullanılır. Boru boyunun, çapının ve kısma valfının sürtünme katsayısının değişiminin sistemin tepkisine nasıl etki ettiğini görmek için bir parametrik çalışma yapılır, öte yandan, yeni bir kompresör karakteristik eğrisi modele adapte edilir. Kompresyon sisteminin geçici tepkisi her iki kompresör karakteristik eğrisi için gösterilir. Bu çalışmada boru parametrelerinin dalgalanma sınırları Üzerindeki etkisi açıklanır. Anahtar kelimeler: Matematiksel Model, MacCormack Metod, Relakzasyon Zaman Modeli, Parametrik Çalışma, Dalgalanma Sınırlan.