Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü

A PC-based industrial position control system

Bilgisayar tabanlı endüstriyel bir konum kontrol sistemi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 93309 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ABSTRACT A PC-BASED INDUSTRIAL POSITION CONTROL SYSTEM ŞEN, Kemal M.S., Department of Electrical and Electronics Engineering Supervisor: Prof. Dr. Mirzahan HIZAL May, 2000, 102 pages Machine tools and especially continuous transfer machinery applications deserve great attention for their large number of application areas in the industry. The main objective of the research in the present thesis is to develop a pc-based numerically controlled industrial machine tool application. A stepper motor controller circuit, commonly known as translator, is developed in order to generate necessary drive signals for stepper motors. A digital I/O card is employed in the personal computer to supply necessary logic signals to control the translator circuit and ultimately the machine. The control software, which drives the digital I/O card and provides an interface for entering the contour information to be applied on the workpiece, is developed using Labview 5.0 graphical programming language. The industry standard bitmap format is used as an input to the control software for specifying the contour information. Keywords: Machine Tool, Step Motor, Motion Control, Contour Tracing m TEC IfteMÖ?lETtM KDÜDfLîı

Summary:

oz BİLGİSAYAR TABANLI ENDÜSTRİYEL BİR KONUM KONTROL SİSTEMİ ŞEN, Kemal Yüksek Lisans, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü Tez Yöneticisi: Prof. Dr. Mirzahan HIZ AL Mayıs, 2000. 102 sayfa Sanayi tezgahlan ve özellikle sabit bir işleme ucunun altındaki bir tablanın kontrol edilmesiyle malzeme işleyen tezgahlar, endüstride geniş uygulama alanları bulması sebebiyle büyük ilgi görmektedir. Bu tezde, sayısal kontrollü endüstriyel bir sanayi tezgahı uygulaması tasarlamak amaçlanmıştır. Adımlı motorları sürmek için gerekli olan işaretleri üretecek ve yaygın olarak çevirici devresi adıyla bilinen bir adımlı motor kontrol devresi geliştirilmiştir. Çevirici devresini ve nihai olarak da tezgahı kontrol etmek için gerekli mantıksal işaretleri üretmek amacıyla sayısal bir girdi/çıktı kartı kullanılmıştır. Sayısal girdi/çıktı kartını süren ve işlenecek malzemenin şekil bilgisinin girileceği kullanıcı arayüzünü içeren kontrol yazılımı Labview 5.0 grafiksel programlama dili kullanılarak hazırlanmıştır. Kontrol yazılımına şekil bilgisinin girilmesinde bir endüstri standardı olan bitmap dosya biçimi kullanılmıştır. Anahtar Kelimeler: Tezgah, Adımlı Motor, Hareket Kontrolü, Şekil İzleme iv