Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Şehir Planlama Anabilim Dalı / Şehir Planlama Bilim Dalı

A policy framework for sustainable tourism management in historic cities: the case of amasya

Tarihi kentlerde sürdürülebilir turizm yönetimi için politika çerçevesi: Amasya örneği

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 442332 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

The cultural heritage values in cities represent great opportunities for the tourism development. The conservation of the authentic character and identity of cultural heritage values and use of them without any degradation are important when considering the needs of present generation and the rights of future generations. From the global point of view, the tourism industry is seen as a fundamental component of economic development and continuously presents positive impact on the economy, environment and society. However, there is no guarantee for the continuation of tourism sector in any locality due to the threat of loss of authenticity and identity, branding efforts, mass tourism activities and unsustainability factors. When considering the cultural heritage values are the primary resources in the tourist-historic cities for tourism industry and their vulnerable and fragile characteristics, the overutilization of these resources makes the negative impacts of the tourism sector prominent issue. Developing sustainable tourism management plans for the tourist-historic cities is vital to protect the cultural heritage values from the threats and negative effects. In this study, the sustainability of the cultural heritage tourism development and management and the future of the heritage tourism sector in the city of Amasya are analyzed by referencing its past experiences, examining the present realities of the city and interpreting the theories in the literature.

Summary:

Şehirlerin sahip olduğu kültürel miras değerleri, o şehirde bulunan turizm gelişimi için büyük fırsatlar sunmaktadır. Bugünkü neslin ihtiyaçları ve gelecek nesillerin hakları düşünüldüğünde, kültürel miras değerlerinin özgün karakterlerinin ve kimliklerinin herhangi bir bozulma olmadan korunması ve kullanımı önemlidir. Küresel açıdan bakıldığında, ekonomik kalkınmanın temel bir bileşeni olarak görülen turizm sektörünün, ekonomiye, çevreye ve topluma etkisinin sürekli ve pozitif olduğu düşünülmektedir. Ancak, özgünlük ve kimlik kaybı, markalaşma çabaları, kitlesel turizm aktiviteleri ve sürdürülemez turizm faktörü gibi nedenlerle, herhangi bir yerde turizm sektörünün devamlılığının bir garantisi yoktur. Kültürel miras turizm değerlerinin tarihi-turistik şehirlerde birincil turizm kaynakları olduğu ve hassas ve kırılgan yapıları düşünüldüğünde, bu kaynakların aşırı kullanımı turizm sektörünün negatif etkilerini gündeme getirmektedir. Tarihi-turistik şehirlerde sürdürülebilir turizm yönetim planı, kültürel miras değerlerinin negatif etkilere ve tehditlere karşı korunması açısından önemlidir. Bu çalışma, tarihi-turistik bir şehir olan Amasya'da sürdürülebilir kültürel miras turizminin gelişimini, yönetimini ve geleceğini şehrin geçmiş deneyimlerine referans vererek, bugünkü gerçekliklerini inceleyerek ve literatürdeki teorileri yorumlayarak analiz etmektedir.