Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Uluslararası İlişkiler Bölümü

A political economy of Russian foreign policy: The effects of the natural resource-financial sectors on the formation of Russian foreign policy in the context of the international market

Rus dış politikasının siyasi iktisadı: Uluslararası piyasa kontekstinde doğal kaynak-finans sektörlerinin Rus dış politikasının oluşumuna etkileri

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 147824 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ABSTRACT A POLITICAL ECONOMY OF RUSSIAN FOREIGN POLICY: THE EFFECTS OF THE NATURAL RESOURCE-FINANCIAL SECTORS ON THE FORMATION OF RUSSIAN FOREIGN POLICY IN THE CONTEXT OF THE INTERNATIONAL MARKET Soltanov, Elnur MS, Department of International Relations Supervisor: Assoc. Prof. Dr. Fatih Tayfur January 2004, 114 pages This research aims to analyze Russian natural resource-finance sectors' effects on Russian foreign policy from the collapse of the Soviet Union on. The main question it tries to answer is why they are successful to determine the main contours of a relatively peaceful foreign policy in a crises-laden Russia which have had so many reasons to switch to an aggressive behavior. In this regard, the military-industrial complex is the other crucial economic sector to be referred to frequently. Given the overwhelming nature of the international structure that Russia finds itself in, and given the general change in the worldview of the Russians, it becomes clear that the resource-finance sector on the one hand and the military-industrial complex on the other are much more than mere economic sectors, being organic material cores of alternative national and international identities. Such a holistic approach in turn makes it possible to draw on the explanatory power of the legitimacy factor and to go beyond different group preferences in accounting for Russian foreign policy. Analyzing different sectors' and their commodities' structural characteristics in the context of the international market helps to discard the "politics of international trade" as a too narrow conceptual framework to study Russian foreign policy and to understand different economic sectors' true explanatory utility. Keywords: natural resource sector, finance sector, military-industrial complex, international market, foreign policy, political economy, identity, legitimacy iii

Summary:

oz RUS DIŞ POLİTİKASININ SİYASİ İKTİSADI: ULUSLARARASI PİYASA KONTEKSTÎNDE DOĞAL KAYNAK-FÎNANS SEKTÖRLERİNİN RUS DIŞ POLİTİKASININ OLUŞUMUNA ETKİLERİ Soltanov, Elnur Yüksek Lisans, Uluslararası İlişkiler Bölümü Tez Yöneticisi: Doç. Dr. Fatih Tayfur Ocak 2004, 1 14 sayfa Bu çalışma Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonraki dönemde Rus doğal kaynak- fînans sektörlerinin ülkenin dış politikasına etkilerini araştırmayı amaçlamaktadır. Cevaplanmaya çalışılan temel soru, bu sektörlerin saldırgan dış politikaya yönelmesi için bir çok nedeni olan Rusya'nın barışçıl tutum sergilemesinde genel çerçeveyi belirleme konusunda başarılarının nedenleridir. Bu bağlamda askeri-sanayi kompleksi diğer önemli bir ekonomik sektör olarak ele alınmaktadır. Uluslararası siyasal piyasanın ezici ortamında ve Rusların dünya bakışındaki genel değişim ışığında doğal kaynak- finans ve savunma sektörlerinin ekonomik aktör olmanın ötesinde iki alternatif kimliğin maddi temelini oluşturdukları tespit edilmektedir. Bu tür bir bütüncül yaklaşım Rus dış politikasını açıklamak için meşruiyet faktörünün analize dahil edilmesine ve çeşitli ekonomik grupların seçim ve tercihlerinin ötesine çıkma fırsatı sağlamaktadır. Bunun yanında, bu sektörlerin ve ürünlerinin yapısal özelliklerinin uluslararası piyasa kontekstinde değerlendirilmesi, Rus dış politikasını açıklamada farklı ekonomik aktörlerin "analitik araç" olarak kapasitelerini belirleme bakımından "uluslararası ticaret politikası" kavramsal çerçevesinin yetersizliğinin ortaya çıkarılmasına yardım etmektedir. Anahtar Kelimeler: doğal kaynak sektörü, finans sektörü, askeri-sanayi kompleksi, uluslararası piyasa, dış politika, siyasi iktisat, kimlik, meşruiyet iv